شورای امنیت: مذاکره بهترین گزینه برای حل بحران قطر

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- شورای امنیت با اشاره ضمنی به اینکه قصد مداخله در بحران قطرراندارد،اعالمکردحلاینبحراننیازمندمذاکرهکشورهایذیربطاست. سفیر چین در شورای امنیت که کشورش ریاست دورهای این شورا را بر عهده دارد بهترین راه برای خروج از بحران موجود میان قطر و کشورهای عرب حاشیه خلیجفارسرامذاکرهدیپلماتیکمیانکشورهایذیربطدانست.ویگفترایزنی و مذاکره بهترین راه برای رسیدن به راهکاری جهت خروج از بحران کشورهای حاشیهخلیجفارساست.ایندیپلماتچینیتصریحکرد:شورایامنیتتصمیم به دخالت در بحران چند هفتهای میان دوحه و کشورهای عربی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.