ایرلند هم از اتحادیه اروپا خارج شود

Jahan e-Sanat - - News -

اندیشکده راس//تگرای پالسی اکسچنج انگلیس پیشنهاد داد جمهوری ایرلند پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با جدیت مساله خروج از ایننهادسیاسی-اقتصادیرابررسیکند.ایناندیشکدهتاکیدکرد:جمهوری ایرلند میتواند همچنان در بخش گمرک و منطقه آزاد تجاری با بریتانیا باقی بماند و همزمان مذاکراتی برای بهترین شرایط تجاری و سرمایهگذاری با سایر 26 کشورعضوداشتهباشد.نخستوزیرسابقجمهوریایرلندقاطعانهباهرگونه پیشنهاد خروج کشورش از اتحادیه اروپا مخالف است و میگوید پایه و اساس رفاه ایرلند و پایه جامعه مدرن آن در عضو بودن در اتحادیه اروپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.