عربستان به دقت پاسخ قطر را بررسی میکند

Jahan e-Sanat - - News -

الجزیره- وزیر خارجه عربستان اعالم کرد، امیدوار است پاسخ قطر به درخواستهای همسایگانش مثبت باشد. این در حالی است که منابع آگاه گفتند، پاسخ قطر به درخواستهای کشورهای عربی که تسلیم کویت شده شاهد انعطافپذیریهایی است. عادل الجبیر در کنفرانس خبری مشترک با زیگمار گابریل گفت: امیدواریم پاسخ قطر به حل بحران مثبت باشد. وی تاکید کرد: پاسخ قطر که دوشنبه تسلیم امیر کویت شد را قبل از اتخاذ تدابیر الزم به طوردقیقبررسیخواهیمشد.الجبیرقطعروابطباقطروتحریمهایاقتصادی علیهاینکشوررااینگونهتوجیهکردکهایناقداماتبرایواداشتنقطربهتغییر سیاستی است که به خود این کشور و کشورهای منطقه ضرر میرساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.