پنتاگون: روسیه مهمترین تهدید علیه آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- در تازهترین گزارش منتشر شده پنتاگون، ضمن هشدار نسبت به افزایش تهدید نظامی روسیه علیه آمریکا گفته شده که کرملین معتقد است واشنگتن به دنبال تغییر رژیم این کشور است؛ ادعایی که میتواند روابط سرد میان این دو قدرت را تر کند. در این گزارش تحت عنوان »قدرت نظامی روس//یه: ایجاد ارتشی برای حمایت از آرمانهای قدرت بزرگ«، تصویری از روسیه ارائه شده که در آن خود را مخالف آمریکا میبیند و رهبری آن تالش دارد این کشور را بار دیگر مانند دوران جنگ سرد به قدرتی برجسته تبدیل کند. گزارش پنتاگون در حالی منتشر شده است که دولت آمریکا بر چگونگی مدیریت تهدیدات از سوی روسیه تمرکز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.