آمادگی اتریش برای استقرار نیرو در مرز ایتالیا

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله- وزیر دفاع اتریش در مصاحبهای با رسانههای محلی کشورش گفت: وین آمادگی دارد در صورت عدم کاهش موج ورود مهاجران اقدام به استقرار صدها سرباز در مرز خود با ایتالیا و اتخاذ تدابیر کنترلی بیشتر کند.

پیتر دوسکوزیل گفت: آمادگی داریم در صورت عدم فرو نشستن موج ورود پناهجویان از اروپا به دریای مدیترانه فورا تدابیر کنترلی شدیدتر در مرز با ایتالیا را اجرا کنیم. او گفت انتظار دارد خیلی زود کنترلهای مرزی فعال و درخواست استقرار نیروهای کمکی ارتش مطرح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.