جهت حركت بورس نامشخص است

Jahan e-Sanat - - News -

وضعيتتوليدشركتهادرسالگذشتهنسبت بهسال49 بهتربودوصنايعخودروسازي،فوالدو مس عملكرد معقولي نسبت به سال قبل داشتند. كمال خانزاده، مديرعام//ل كارگزاري رضوي با بيان مطلب فوق درباره شرايط فعلي بازار سرمايه به س//نا گفت: در حال حاضر سمتوسوي بازار مشخص نيست. س//رمايهگذاران از حيث رواني در انتظار اس//تقرار مجدد دولت و اعالم تركيب كابينه هستند. وي عوامل موثر بر بازار سرمايه را برشمرد و گفت: وضعيت فعلي صنعت بانكداري از جمله متغيرهايي است كه روي كل اقتصاد از جمله بورس تاثيرگذار اس//ت. وي با بيان اينكه شرايط بانكها براي اقتصاد كشور و سرمايهگذاران و س//پردهگذاران چالشهاي بزرگي ايجاد كرده اس//ت، اظهار داش//ت: هماكنون در صورتهاي مالي بسياري از شركتها تقريبا قسمت عمدهاي از هزينهها متعلق به سودهاي بانكي است. اين كارشناس بازار سرمايه عالوه بر شرايط بانكها به ديگر عوامل اثرگذار بر بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: مسايل مرتبط با منطقه از جمله حوادث تروريستي و قطع ارتباط كشورهاي عربي با قطر روي كل بازارها از جمله بورس اثر گذاشت. وي ب//ا بيان اينكه در حال حاضر بازار س//رمايه نياز به افزايش نقدينگ//ي دارد، تصريح كرد: كمبود نقدينگي باعث ميشود شركتهاي حقوقي كه پرتفويشانتقريبامنفياستازهرگونهفعاليتيدر بازار امتناع كنند و اين موضوع افت حجم معامالت را به همراه دارد. خانزاده در ادامه افزود: همواره در دولت تدبير و اميد حمايت از بازار سرمايه مورد تاكيد بوده است و انتظار ميرود در دولت دوازدهم شاهد حمايت بيشتري باشيم. نقشحقوقيها اي//ن فعال بازار س//رمايه با بي//ان اينكه 70 درصد سهام شركتهاي بخش مشخصي از آن سهامداران عمده است كه در بازار فعال نيستند، اظهار داشت: سهام ش//ناور بازار حدودا ‪25 02،‬ درصد است بنابراين فعال بستر براي بازار آزادي مانند كش//ورهاي اروپايي و توسعهيافته فراهم نيست در نتيجه حمايت بيش//تر دولت از بازار س//رمايه در مقطع كنوني ضروري است. وي با تأكيد بر اينكه بازدهي باال در نرخ س//ود بانكها و برخي اوراق تمايل سرمايهگذاران را نسبت به خريد سهام كم كرده است، گفت: برخي تغييرات در قوانين، آييننامه و دستورالعملها مثل اجراي اس//تاندارد IFRS باعث توقف بلندمدت نمادها ميشود بس//ياري از شركتهاي سرمايهگذاري تمايلي به خريد س//هام ندارند. خانزاده با اشاره به الزام صندوقهاي س//رمايهگذاري براي خريد حداقل 10 درصد س//هام گف//ت: صندوقهاي سرمايهگذاريمتعهدبهخريدحداقل01 درصد سهام شدند تا اين سقف اوراق و صكوك خريداري ش//ده را به سهام تبديل كنند اما هنوز اين مهم مورد توجه و استقبال صندوقها و شركتهاي سرمايهگذاري قرار نگرفته است. وي تصريح كرد: در حال حاضر آينده بازار و پيشبيني بازار منوط به برنامه اقتصادي دولت، روشن شدن فاينانسهاي خارجي و كاهش س//ودهاي بانكي است. تغيير مسير هر سه متغير بنيادي به سمت بازار سرمايه ميتواندبهروندبهبودشرايطاقتصاديوهمچنين بورس كمك جدي كند. دورنمايبازارسهام پ//س از پش//ت س//ر گذاش//تن انتخاب//ات رياستجمهوري بهعنوان متغير سياسي اثرگذار در شرايط فعلي مهمترين موضوعي كه مدنظر س//رمايهگذاران بازار س//رمايه اس//ت، باالبودن نرخهاي بهره بانكي است كه بايد از سوي مقام ناظر بازار پول و دولت پيگيري شود. سيدروحاهلل حس//ينيمقدم، معاون ناشران و اعضاي شركت ب//ورس اوراق بهادار در خص//وص وضعيت بازار سرمايه با اشاره به تجمع سهامداران كنتورسازي در تاالر حافظ به عصر مالي گفت: اتفاق روز شنبه بهطور مشخص مربوط به سهامداران كنتورسازي بود و س//هامداران اين شركت دست به تجمع و تحصن اعتراضي در سالن معامالت بورس زدند. وي با اشاره به اينكه اين اتفاق در ذات خود يك اعتراض به رفتار ناشر و اركان نظارتي بود، اظهار داش//ت: پرونده كنتورس//ازي به طور جدي در مراج//ع قضايي در حال پيگيري اس//ت و همه سهامداران نيز از اين موضوع اطالع دارند. زماني كه پروندهاي در جريان اس//ت و همه نهادهاي نظارتي در حال پيگيري آن هس//تند، ضرورتي ب//راي چنين رفتارهايي وجود ندارد و بايد رفتار معقول و منطقي داش//ت. اين مقام مس//وول با اشاره به ساير جنبههاي پرونده كنتورسازي افزود: هرچند اين شركت اطالعاتي را خالف واقع منتشر كرده است اما بايد در نظر داشت گذشته قيمتي س//هم هم پيشروي سهامداران بود. سهمي كه در يك دوره كوتاهمدت شاهد رشد هفت برابري قيمت شده است قطعا سهم پرريسكي است كه بايد با تحليل و مطالعه بيشتر خريداري ميشد. وي با تاكيد بر اينكه برخي از سهامداران با تصور افزايشبيشترقيمتسهم،اقدامبهسرمايهگذاري كردهاند، افزود: در شرايط فعلي سهامداران بايد صبور باشند و اجازه دهند دستگاه قضايي پيگير تخلفات و جرائم اين شركت باشد. معاون ناشران و اعضاي شركت بورس در ادامه به روند بازار اشاره كرد و افزود: پس از پشت سر گذاشتن انتخابات رياستجمهوريبهعنوانمتغيرسياسياثرگذاردر شرايطفعليفقطيكموضوعذهنسرمايهگذاران بازار سرمايه را درگير كرده است و آن هم باال بودن نرخ بهره بانكي است كه بايد از سوي مقام ناظر بازار پول و دولت پيگيري ش//ود. وي با تاكيد بر لزوم كاهش نرخ بهره بانكي اظهار داش//ت: روند كاهشي اين نرخ به طور مستقيم و غيرمستقيم بر بازار سرمايه تاثيرگذار خواهد بود و به رشد و رونق بازار سرمايه كمك ميكند. تسهيلحضورسرمايهگذارخارجي حس//ينيمقدم به اخبار مثبت پيرامون بازار سرمايه نيز اشاره كرد و ادامه داد: جسته و گريخته اخبار مثبت و تاثيرگذار بر فضاي كالن اقتصاد به گوش ميرسد، بهعنوان مثال خبر قرارداد نفتي كه روز دوشنبه امضا شد نشان ميدهد پروژههاي توسعهاي كش//ور در س//طح كالن با مشاركت خارجيها در حال انجام اس//ت. وي با تاكيد بر اينكه چنين اخباري نشاندهنده تسهيل حضور سرمايهگذاران خارجي در كشور نسبت به چند سال گذشته است، افزود: اين اخبار نشان ميدهد امكان حضور سرمايهگذاران خارجي فراهم شده است و حضور اين گروه پررنگتر از گذشته خواهد بود. معاون ناشران و اعضاي شركت بورس در ادامه به انتظار مثبت بازار از گزارشهاي سه ماهه در برخي صنايع اشاره كرد و گفت: بازار با توجه به گزارشهاي ماهانه در برخي صنايع و شركتها به اين تحليل رسيده است كه گزارشهاي سه ماهه برخي صنايع خبرهاي خوبي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.