كاهش 10 هزار ميليارد توماني هزينه دولت در بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News - تاالر نقرهاي

با اجراي سياست قيمت تضميني و از طريق بورس كاال، هزينههاي دولت در خريد گندم 10 هزار ميليارد تومان كاهش يافت. به گزارش ايس//كانيوز، حس//ين خزليخ//رازي مديرعامل كارگزاري بانك كش//اورزي درخص//وص اجراي سياس//ت قيم//ت تضميني گندم در بورس كاال گفت: پس از گذش//ت بيش از دو سال تجرب//ه موفق در خصوص قيمت تضميني ذرت و جو، تمرين فعاالن درگي//ر در اين موضوع از جمله بورس كاال، كارگ//زاران، انبارهاي عرضهكننده، كش//اورزان و س//ازمانهاي جهاد كش//اورزي اس//تانهاي درگير، س//رانجام وقت آن رس//يد كه تجربه خوب اين طرح ملي در مورد بزرگترين و مهمترين كاالي كشاورزي كه گندم اس//ت اجرا شود. وي افزود: معامالت قيمت تضمين//ي گندم مثل س//اير معامالت قيمت تضميني كمك ميكند فعاالن ب//ازار گندم همچون كارخانهها

گروه بورس- در بورس كاال روز گذش//ته، 50 دس//تگاه خودرو س//راتو و چهار كيلو زعفران ممتاز و درجه يك مورد معامله قرار گرفت. همچنين معاملهگران تاالرهاي صنعتي و پتروش//يمي روز پركاري را تجربه كردند. طي اين روز و در تاالر مذكور، 3 هزار تن آلومينيوم و 61 هزار تن سبد ميلگرد و تيرآهن نيز معامله ش//د. ش//ايان ذكر اس//ت 55 هزار تن سنگآهن دانهبندي مجتمع سنگآهن فالت مركزي ايران در ت//االر صادراتي به فروش رس//يد. عالوه بر اين چهار هزار و 450 تن انواع قير نيز در تاالر صادراتي معامله ش//د. تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران هم در اين روز معامل//ه چهار ه//زار و 668 تن انواع قير، 34 هزار و 489 تن مواد پليمري و هفت هزار و 700 تن وكيومباتوم را تجربه كرد. تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران نيز شاهد معامله شش هزار و 268 تن جو دامي در قالب طرح قيمت تضميني،052 تنذرتدانهاي،دوهزارو526 تنشكرسفيد و ش//ش هزار و 500 تن گندم خوراكي بود. در همين حال حجم معامالت آتي سكه روز دوشنبه در بورس كاال با افزايش به هشت هزار و 175 قرارداد رسيد. اين در شرايطي است كه روز دوشنبه در بازار نقدي، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح و مصرفكنن//دگان آرد بهعن//وان خريدار و همچنين اتحاديههاي كش//اورزي با عن//وان عرضه كننده گندم در تعيي//ن قيمت اين محصول مش//اركت كنند، اين اتفاق كه در بس//تر ب//ورس كاال ص//ورت ميگيرد به بسياري از مشكالت دولت در حوزه خريد، انبار كردن، حمل و نقل و هزينههاي س//نگين پايان ميدهد. اين مقام مس//وول ادامه داد: بنابراين دولت از تصديگري اين چرخه خارج ميش//ود و اي//ن روند به طور كامل توس//ط فعاالن بازار گندم انجام ميشود. در اين بين دولت براس//اس آماري كه ب//ورس كاال اعالم ميكند، مابهالتفاوت قيمت گندم فروخته ش//ده در بورس و با نرخ تضميني را مس//تقيم به كشاورز تحويل ميدهد. به گفته خزليخرازي، دولت با اين مكانيسم يكسوم جديد و قديم با كاهش روبهرو شد. در بازار آتي همسو با بازار نقدي هر پنج سررسيد آتي سكه طال با كاهش روبهرو شدند. منابعي كه قبال در خريد تضميني محصوالت از جمله گندم صرف ميكرد را در طرح قيمت تضميني هزينه ميكند كه اين امر طي سال گذشته روي دو محصول جو و ذرت تجربه شد و امسال گندم نيز به اين چرخه اضافه شده اس//ت. وي افزود: بنابراين سالجاري كار به صورت آزمايش//ي براي گندم چهار اس//تان شروع ميش//ود و اميد ميرود در سالهاي بعد، تمام گندم تولي//دي كه ح//دود 10 تا 11 ميليون تن در س//ال ميرس//د و گردشي باالي ‪16 51،‬ هزار ميليارد تومان خواهد داشت را از طريق بورس كاال و سياست قيمت تضميني از كش//اورزان خريداري كند. به اين ترتيب دولت تقريبا با يكس//وم اين 15 هزار ميليارد تومان، روند خريد گندم از كشاورزان را ساماندهي ميكند و به اين ترتيب هر قطعه س//كه تمامبهار آزادي طرح جديد با كاهش يك ميليون و 258 هزار تومان فروش رفت. هر قطعه دو سوم ديگر را فعاالن بازار خريد و فروش گندم و آرد تامين ميكنند. خزليخرازي فراگير شدن طرح قيمت تضميني در بخش كشاورزي را نيازمند فرهنگسازي، س//رمايهگذاري و حمايت همهجانبه نهادهاي مرتبط دانس//ت و گفت: نكته مه//م و اصلي در اجراي قيمت تضميني، ش//بكه و زيرساخت اساس//ي ارتباطي بين كش//اورز، انبار، كارگزار، بورس و بانك است. روي اين ش//بكه بايد سرمايهگذاري ش//ود و از آنجايي كه اين طرح ملي و اس//تراتژيك به قيمت غذاي مردم ارتباط دارد، بايد دولت از بافت ارتباطي بين نهادهاي يادشده حمايت كند. به عبارتي براي اجراي كامل طرح قيمت تضميني از لحاظ نرمافزاري، سختافزاري، مخابراتي و قوانين و مقررات و از سوي ديگر آموزش، فرهنگسازي و اطالعرساني نياز است. سكه بهار آزادي طرح قديم نيز با افت قيمت يك ميليون و 182 هزار ريال به خريداران عرضه شد. نيمسكه و ربع سكه طال در معامالت روز دوشنبه تغيير قيمتي نداشت. اتحاديه طال قيمت جهاني هر اونس طال را هم روز گذشته يك هزار و 236 دالر و 40 سنت اعالم كرد. به اين ترتيب در معامالت سكه آتي روز دوشنبه، هر پنج سررسيد سكه در بورس كاال روندي منفي داشتند به طوري كه قرارداد سكه آتي سررسيد تيرماه سال 96 با 0/31 درصد افت با رقم يك ميليون و 221 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سكه آتي سررسيد شهريورماه كاهش 0/48 درصدي را تجربه كرد و با رقم يك ميليونو442 هزارتوماندادوستدشد.درهمينحالقرارداد آتي سكه سررسيد آبانماه نيز با رقم يك ميليون و 275 هزار تومان خريداري شد كه نسبت به روز يكشنبه 0/55 درصد كاهش داشت. از سوي ديگر قرارداد سكه آتي تحويل ديماه نيزبا84/0 درصدكاهشبارقميكميليونو803 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سكه آتي تحويل اسفندماه نيز نسبت به روز يكشنبه با افت 0/42 درصدي مواجه و با رقم يك ميليون و 341 هزار تومان خريداري شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.