ادامه بيرونقي معامالت تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

در چهارمين روز دادوستدهاي بورس تهران در اين هفته شاخص كل 26 واحد افت كرد. همچنين شاخص كل فرابورس نسبت به روز گذشته چندان تغييري نداشت و در تراز 897 واحدي ماند. به گزارش ايسنا، روز گذشته دماسنج بازار سرمايه 26 واحد افت كرد و به رقم 78 هزار و 632 واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هموزن با رشد 3/6 درصدي خود چندان تغييري نسبت به روز گذشته نداشت و در تراز 17 هزار و 166 واحدي ايستاد. شاخص آزاد شناور نيز پس از 18 واحد افت به رقم 85 هزار و 767 واحدي رسيد و شاخص بازار اول با 31 واحد كاهش تا رقم 54 هزار و 252 واحدي پايين آمد. در عين حال ش//اخص بازار دوم 15 واحد رشد كرد و به عدد 176 هزار و 82 واحدي رسيد. روز گذشته نماد پااليشنفتبندرعباسبا61 واحدتاثيرمثبتبيشتريننقشافزايندهرادر دماسنج بازار سرمايه داشت. پس از اين نماد گسترش نفت و گاز پارسيان، خودرووصنايعپتروشيميخليجفارسبيشتريننقشتقويتكنندهراروي شاخص داشتند اما در طرف مقابل ملي صنايع مس، پتروشيمي شيراز و فوالد آلياژ س//عي كردند شاخصها را در حد پايينتري نگه دارند. در چهارمين روز دادوستدهاي بورس تهران در گروه فرآوردههاي نفتي، كك و سوخت هستهاي و نماد پااليش نفت بندرعباس بيشترين ارزش معامله را دارا بود و قيمت سهمش حدود يك درصد رشد يافت. در كل بيشتر نمادهاي اين گروه با روند رو به كاهش در قيمت پاياني مواجه شدند اما در گروه رايانه و فعاليتهاي وابس//ته به آن اكثريت نمادها با روند رو به رشدي مواجه بودند. همچنين در گروه فلزات اساسي سهامي ذوب آهن اصفهان جزو نمادهايي بود كه از بيشترين حجم معامله برخوردار بود ولي حدود 1/5 درصد در قيمت پاياني افت را تجربه كرد. در اين گروه حدود نيمي از نمادها با روند افزايش//ي در قيمت پاياني مواجه بودند. افزون بر اين اكثريت قريب به اتفاق گروه محصوالت شيميايي نيز وضعيت قيمت سهمشان رو به كاهش بود هرچند در گروه خودرو تعدادي از سهمها با روند رو به رش//د مواجه ش//دند اما در مجموع در اين گروه نيز روند كلي قيمت سهمها رو به كاهش بود. گفتني است در اين روز نمادهاي كارتن ايران، شهد ايران، كابل البرز، ايران ياسا تاير، فرآوردههاي نسوز آذر، شكر ش//اهرود و دادهپردازي ايران با بيشترين افزايش قيمت در صدر جدول معامالت قرار گرفتند. اين در حالي بود كه نمادهاي قند شيرين خراسان، فرآوردههاي نسوز پارس، سرمايهگذاري توكافوالد، سرمايهگذاري صنعت بيمه، الستيكي سهند، نيروترانس و گروه صنايع بهشهر ايران با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. همچنين روز گذشته سرمايهگذاران بورس تهران براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام كارتنايران، شهد ايران، واحدهاي پارند پايدار سپهر، اوراق صكوك سايپا، سهام لوله و ماشينسازي ايران و اوراق مشاركت ملي نفت ايران بيشترين تقاضا و طوالنيترين صفهاي خريد را ثبت كردند. اما در سوي ديگر بازار گروهي از س//رمايهگذاران براي خ//روج از واحدهاي صندوق كيان، پارند پايدار س//پهر، اوراق صكوك بناگس//تر كرانه، سهام سيمان خزر، سرمايهگذاري صنعت بيمه، سيمان مازندران و المپ پارسشهاب س//نگينترين صفهاي فروش را ثبت كردن//د. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 120 ميليارد تومان بالغ ش//د كه اين رقم ناش//ي از دست به دست شدن 423 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي حدود 37 هزار نوبت دادوستد بود. از جمله معامالت درونگروهي روز گذشته ميتوان به دادوستدهايي در نمادهاي پتروشيمي مبين، پتروشيمي فجر و سرمايهگذاري صنايع شيميايي اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.