هدف بورس انرژي براي تعيين قيمتهاي منطقهاي

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

مديرعام//ل بورس ان//رژي معتقد اس//ت كابينه دولت دوازده//م به هر نح//وي چيده ش//ود، وزراي منتخب بايد در جه//ت تقويت بازار س//رمايه و بورسهاي اوراق بهادار و كاالي//ي پيش بروند. او ميگويد كه بازار س//رمايه راهكاري مناسب براي حل مشكالت اقتصادي ايران است. سيدعلي حسيني در گفتوگو با ايسنا در پاسخ به اينكه سياستهاي كابينه دولت دوازدهم و وزراي انتخابي در برابر بازار سرمايه چه بايد باش//د، گفت: بايد بورسهاي اوراق بهادار و كااليي تقويت ش//وند و اين موضوع از ط//رف كابينه موردحمايت قرار گيرد. حمايت از بازار س//رمايه بهعنوان راهكار شفاف و اعتمادآفرين بايد با جديت در دستور كار وزرا قرار گيرد. وي با اشاره به نامگذاري سالجاري به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال اظهار كرد: اولويت ما را هر سال مقام معظم رهبري در قالب شعار آن سال تعيين ميكند و يكي از راهكارهايي كه ميتواند به اين هدف كمك كند، استفاده از سازوكارهاي مبتني بر بازار براي توسعه اقتصاد است يعني تقويت هرچه بيشتر سرمايه. مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: هرچند ما در بورس انرژي پيشرفتهاي خوبي داشتيم ولي به طور قطع هنوز پتانسيلهاي بسيار زيادي در اين حوزه وجود دارد كه در صورت حمايت دولت، ميتوانيم در بورس انرژي به اهداف باالتري دست پيدا كنيم، همچنين خواهيم توانست در برخي از كاالها، تعيينكننده قيمت در منطقه باش//يم و به جذب جوانهاي نخبه در اين حوزه كمك كنيم. حس//يني افزود: خيلي از گرههاي كور در اقتصاد ايران و مش//كالتي كه در تقويت بنگاههاي مليمان داريم، از طريق بازار سرمايه قابل حل است. زبان تجارت در دنياي امروز براساس روابط بين ش//ركتها و بنگاههاي اقتصادي شكل گرفته است. بايد به اين امر مهم در كشورمان توجه داشته باشيم. وي در پايان گفت: براي توسعه اقتصادمان بايد از ورود دولت به حوزههاي اقتصادي پرهيز كنيم و از طرفي دولت بايد سعي كند بخش غيردولتي از جمله بازار سرمايه را تقويت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.