خﻮﺩﺭﻭ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪ

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه صنعت- خودرو گران ش//د. شورای رقابت مجوز با افزايش حداكثری 1/5 درص//د برای ان//واع پرايد و افزايش 2/5 درصد قيمت س//مند موافقت كرد. خودروس//ازان توانس//تند مجوز افزايش قيمت برخی از محص//والت خود را كه در بازار انحصاری بود كسب كنند. رييس شورای رقابت با بيان اينكه قيمتهايی كه ش//ورا ب//رای خودروهايی ك//ه بازار انحص//اری دارند تعيي//ن میكند برای قيمت پايه كارخانه است، گفت: نظارت بر اعمال س//اير هزينهه//ا مانند بيمه با شورای رقابت نيست.

رض//ا ش//يوا، رييس ش//ورای رقابت درنشستی خبری جزييات افزايش قيمت انواع محصوالت ايرانخودرو و س//ايپا را تشريح كرد.

وی ب//ا بي//ان اينكه ش//ورای رقابت تشكيالت نويی است، افزود: هنوز جايگاه اي//ن ش//ورا ميان مردم درس//ت تعريف نش//ده و اكثرا ش//ورای رقابت را مسوول تعيين دستورالعمل قيمتگذاری خودرو میدانن//د در حالی كه خ//ودرو يكی از وظايف شوراست.

شيوااضافهكرد:شورایرقابتبهعنوان ي//ك نهاد فراقوهای بعد از اصل «44» به بازارهای انحصاری به عنوان يك آفت بد اقتصادی ورود پيدا كرده و اقدامات الزم را برای رفع اين آفتها انجام میدهد.

وی ب//ا بيان اينكه در رونق كس//ب و كار موانع بسياری وجود دارد، افزود: اگر موانع كسب و كار از بين نرود به توسعه اقتصادی نخواهيم رسيد. يكی از وظايفی كه قانونگذار بر عهده شورای رقابت قرار داده اين اس//ت كه اگر نهادی براس//اس معيارهای خود كه مورد تأييد هياتمديره مقرراتزدايیقرارگرفتهوحائزشرايطفنی باشد بايد مجوز كسب و كار را دريافت كند درغيراينصورتبايدبهشورامراجعهكند تا ما اين موضوع را بررسی كنيم.

وی ب//ا اع//الم اينكه با ش//روع دولت دوازدهم،بايدتحولیدروضعيتاقتصادی جامعه ايجاد شود تا بتوان انتظار اتفاقات خ//وب در اقتصاد را داش//ت، گفت: اگر اقتصاد را با همين روش ادامه دهيم نتايج مثبتی به دست نخواهيم آورد، بنابراين بايد جراحی در اقتصاد ايران ش//ود و به اين سوال پاس//خ داده شود كه چرا طی سالهای متمادی، وضعيت مناسبی در اقتصادحاكمنشدهاستايندرحالیاست كه مشكل اساسی اقتصاد، توليد است در حالیكهازسال96بهبعدهموارهچنين مشكالتی مطرح شده است.

رييس ش//ورای رقاب//ت تصريح كرد: در دول//ت دوازدهم افرادی بايد عهدهدار مس//ووليت ش//وند كه خود س//هامدار شركتها نباش//ند. در واقع دولت نبايد س//هامدار شركتها باش//د و در اقتصاد دخالت كند.

شيوا با اعالم اينكه اين شورا در جلسه خود مصوب كرد دس//تورالعمل تنظيم قيمت خودروها را يك سال ديگر تمديد كند، گفت: قيمتهايی كه ش//ورا برای خودروهايی كه بازار انحصاری دارند تعيين میكند برای قيمت پايه كارخانه است و نظارت بر اعمال ساير هزينهها مانند بيمه با شورای رقابت نيست.

رييس شورای رقابت با تاكيد بر اينكه شورای رقابت قيمتگذاری نمیكند بلكه دستورالعمل قيمتها را تعيين میكند، تصريحكرد:درقيمتخودروتورمبخشی، كيفيت و بهرهوری سه متغيری هستند كه كاهش يا افزايش قيمتها براس//اس آن تعيين میشود.

وی در پاسخ به انتقادات مطرحشده مبنی ب//ر اينكه بازار خ//ودرو انحصاری نيس//ت، گفت: در قانون مشخص شده كه شورای رقابت مرجع تعيين انحصار يا غيرانحصاری بازار خودرو است و كسی نمیتواند اين مس//ووليت را از ش//ورای رقابت بگيرد مگر اينكه مجلس قانون را تغييردهد.

شيوا در رابطه با تغييرات قيمتی انواع خودروها افزود: برای انواع پرايد و تيبا52/1 درصدوبرایتندر09 سايپا75/1 درصد مجوز افزايش قيمت صادر شده است.

وی با اعالم اينكه متوس//ط افزايش قيمت خانواده سمند و پژو 2/69 درصد بوده اس//ت، افزود: ميزان تورم بخش//ی حدود ش//ش درصد بود كه براساس آن و ساير پارامترها مجوز افزايش قيمتها صادر شده است. همچنين قيمتگذاری خودروهای103،8002،و805 ازشورای رقابت برداشته شد.

شيوا در پاس//خ درخصوص تصميم جديد رييس شورای رقابت در خصوص اخذ نمره منفی از س//وی دو خودروساز داخلی چه رقمی تعيين شد، گفت: 2/5 درصد از تورم بخش//ی بابت بهرهوری از خودروسازان كسر میشود چراكه انتظار داريم هر ش//ركت توليدكننده، حداقل بهرهوری 2/5 درصدی را نسبت به سال گذشتهداشتهباشدامااكنونايناتفاقرخ نمیدهد.ضمناينكهشركتهاجريمههم شدهاندزيرابههدفتعيينشدهدركيفيت نرسيدهاند.ویافزود:امسالازبرنامهوزارت صنعت و معدن استفاده كرديم. براساس اين برنامه هريك از خودروها بايد به درجه كيفی میرس//يد و اگر به 70 درصد اين هدف رس//يده باشند، جريمه نمیشوند و اگر بيش از 70 درصد باش//د تش//ويق میشوند، اگر شركتی هم زير 70 درصد باشد جريمه خواهد شد.

وزیرصنعتبرثبتنامخودروها نظارتکند

ش//يوا با بيان اينك//ه وزارت صنعت، مع//دن و تجارت بايد ب//ازار خودروها را مديريت كند، اظهارداشت: برای ثبت نام خودروهایجديدمردمبارهابهسايتهای ثبت نام خودروسازان هجوم میبرند كه در اين رابطه بايد وزارتخانه وارد شود و بر ثبت نامها نظارت داشته باشد.

ویبابياناينكهشورایرقابتبراساس وظاي//ف خود به موض//وع قيمتگذاری كاالهایانحصاریورودپيدامیكند،افزود: تصميماتشورایرقابتكامالكارشناسی اس//ت و هر فردی كه قصد اظهارنظر در مورد عملكرد اين شورا را دارد، بايد ابتدا قانون را مطالعه كند.

رييس شورای رقابت با اشاره به وجود قيمتهای تهاجمی تصريح كرد: اجازه نمیدهيم در اقتصاد ايران، ش//ركتها و مجموعههای بزرگتر به ش//ركتهای كوچكتر، زورگوي//ی و آنها را از گردونه رقابت خارج كند بنابراين زمانی كه برخی شركتهایبزرگكهتوانايیاعطایقيمت پايينتر را داشته و به اين وسيله شركت كوچكت//ر را از بازار رقابتی حذف كند، ش//ورای رقابت حتما ورود خواهد كرد و اجازه ادامه روند را نمیدهد.

وی در رابطه با واگذاری سهام ايدرو در شركتهای خودروسازی، اظهار داشت: در حالی كه همه از خصوصیسازی صحبت میكنند اما در عمل هيچ اتفاقی نيفتاده اس//ت. درباره سهام 20 درصد ايدرو بايد گفت در هياتوزيران مصوب ش//ده كه اين س//هام نگهداری شود و كاری هم از دست ما برنمیآيد.

شيوا با بيان اينكه برخی وزرا عالقهمند به س//هامداری هستند، گفت: برای حل اين موضوع نامههايی را به وزارت اقتصاد نوشتهايم كه در كميسيونهای مختلف گم ش//ده اس//ت. حت//ی وزارت صنعت همچنانعالقهمنداستكهدرصدیسهام را در خودروسازیها داشته باشد.

80 درص/د ب/ازار خودروه/ای وارداتی دست کیا و هیوندا است

رييس ش//ورای رقاب//ت در خصوص واردات خودرو از س//وی نمايندگیهای غيررسمی و ايجاد انحصار در اين حوزه به ارائه توضيحاتی پرداخت و افزود: قانونگذار اعالم كرده ورود هر كااليی به كشور، بايد هم//راه با خدمات پس از فروش باش//د، در اي//ن بين وزارت صنعت نيز میگويد نمايندگان غيررس//می، نمايندگیهای خدمات پس از ف//روش ندارند كه برای اين هم راهكاری در نظر گرفته ش//د اما مج//دد وزارت صنعت و هي//ات وزيران تصمي//م گرفت كه نمايندگانی كه خود نتوانند خدمات پس از فروش ارائه دهند، نمیتوانند واردكننده باشند اما اينكه اين بازار انحصاری است يا نه، به نظر شخص خود من انحصار شكل گرفته است چراكه كي//ا و هيوندايی 80 درصد و بعد از آنها تويوتا واردات خ//ودرو را انجام میدهند بنابراين ه//ر يك از اي//ن واردكنندگان انحصاری اس//ت.وی تصريح ك//رد: قرار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.