روش شورای رقابت در قيمتگذاری خودرو اشکال دارد

Jahan e-Sanat - - News -

اس//ت موضوع قيمتگذاری خودروهای وارداتی را در ش//ورا مطرح كنيم و آن را مجدد به بحث بگذاريم تا تعيين تكليف ش//ود كه زير نظر شورای رقابت باشد يا خير اگرچه ادعا میشود كه واردكنندگان بيش از چند ده نفر هستند در حالی كه اين امر اشتباه است چراكه سهم بازار مهم اس//ت. به اين معنا كه ممكن است 100 واردكننده رسمی نيز وجود داشته باشد، ولی سهم بازار ده تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد.

رييس شورای رقابت در رابطه با اين پرسش كه شورا در طول فعاليت خود به چه نتايجی در بازار خودرو دس//ت پيدا كردهاست،گفت:وضعيتقراردادهابهبود پيدا كرده است چراكه برخی قراردادهای خودروس//ازان تركمنچای بود اما اكنون دوطرفه شده است. بر اين اساس شكايت در مورد قيمت، میتواند صورت گيرد.

به گ//زارش تس//نيم وی اضافه كرد: قيمت خودروها، آپش//نها و قيمتهای جانبی بايد كامال مش//خص باشد. بازار حاشيه نيز در اين خودروها حذف شده اس//ت چراكه تا پيش از اين يك پرايد از ايندستبهآندستنيز005 هزارتومان حاشيه داشت.

شيوا در ادامه اين نشست خبری در خصوص ديگر مصوبه اخير شورای رقابت كه به صنعت پتروشيمی و نرخ خوراک پتروش//يمیها اختصاص داشت، گفت: برخی توليدكنندگان خوراک خود را از طري//ق بازار بورس و با نرخ آزاد میخرند ام//ا برخی ديگر بينمجتمع//ی و با نرخ دالر مبادلهای تهيه میكنند. اما س//وال اينجاست كه چرا بايد اين اختالف وجود داشته كه برخی شركتها با قيمتهای پايينت//ر خوراک خود را تهيه كنند اين در حالی است كه قرار بود زمانی كه اين شركتهای توليدی تشكيل میشوند، فعاليت آنها با نرخ ارز آزاد باشد از اين رو هر گونه تغيير نرخی به ضرر برخی از آنها تمام میشود.

وی با بيان اينكه وضعيت نرخ خوراک در پتروشيمیهای بينمجتمعی بغرنج اس//ت، اظهار كرد: در جلسه روز گذشته ش//ورا پيش//نهاد داديم تا صاحبنظران مربوط//ه از وزير اقتص//اد تا وزير صمت، مديران بورس و صنايع پتروشيمی دور هم گرد آمده و در جلس//ه كارشناس//ی موضوع را مورد بح//ث قرار دهند. البته اگر طبق وعده رييس بانك مركزی ارز به زودی تكنرخی شود، تمام اين مشكالت به زودی حل خواهد شد.

مهر- نماينده مردم اصفهان گفت: شورای رقابت نبايد به صورت م//وردی در خصوص قيمت هر خ//ودرو نظر دهد بلكه بايد رويههای قيمتگذاری را تعيين كند.

حميدرضا فوالدگر، نماينده مردم اصفهان با اشاره به موافقت شورای رقابت با افزايش قيمت برخی خودروها گفت: در خصوص قيمتگذاری خودرو نبايد به صورت موردی در شورای رقابت بحث شود.

وی تاكيد كرد: ش//ورای رقابت باي//د رويههای قيمتگذاری را در مواردی كه انحصار وجود دارد تعيين كند.

رييس كميس//يون نظارت بر اجرای اصل «44» قانون اساسی گفت: معتقديم صنعت خودروسازی ما هنوز در شرايطی نيست كه در رقابت واقعی قرار داشته باشد و در شبه انحصار است. با اين شرايط قبول داريم كه شورای رقابت بايد در قيمتگذاری دخالت داشته باشد اما به آن معنی نيست كه به صورت موردی روی تك تك خودروها نظر بدهد.

وی ادام//ه داد: ش//ورای رقابت در تعيين قيمت ب//رای خودروها بايد با در نظر گرفتن ش//اخصهايی از قبيل تورم، كيفيت، حاش//يه س//ود و ساير شاخصها رويههای مشخصی تدوين كند كه با در نظر گرفتن آن ش//اخصها بتوان قيمتگ//ذاری روی خودرو را انجام داد. فوالدگر تاكيد كرد: خودروس//از بايد قيمتگذاری را با رعايت قواعد و رويههای ش//ورای رقابت انجام دهد و بعد از آن سازمان حمايت از مصرفكنندگان يا مجلس هم نظارت داش//ته باشند كه اين موضوع به درستی انجام شود.

وی در خصوص حاش//يههای پيشفروش پژو 2008 گفت: ما در مجلس موضوع عدم مش//خص بودن قيمت اين خ//ودرو را پيگيری ك//رده و تذكر هم داديم. البته پيش بينی و برآوردها در مورد قيمت 120 ميليون تومانی خودرو به هيچوجه صحيح نيست. همانطور كه مسووالن شركت ايران خودرو هم اعالم كردند قيمت اين خودرو زير 100 ميليون تومان خواهد بود.

نماينده اصفهان در مجلس در خصوص پيشفروش خودرو بدون تعيين قيمت نهايی پژو 2008 گفت: اگر اين شرط ضمن عقد باشد و مش//تری پذيرفته باشد كه در زمان تحويل قيمت خودرو مشخص شود مشكلی ندارد.

وی تصريح كرد: زمانی كه مش//تری قرارداد پيشفروش را با قيد شرط نامشخص بودن قيمت نهايی پذيرفته و امضا كرده است شرعا و عرفا اشكال ندارد اما اگر اين شرط را قبول ندارد طبيعی است كه نبايد قرارداد را امضا و قبول كند.

وی اف//زود: من به تخلف معتقد نيس//تم ام//ا قيمت 120 ميليون توم//ان برای ما تعجبآور بود كه پيگي//ری كرديم. البته درخصوص ثبت نام در پيشفروش و مش//كالت س//ايت هم بايد گفت اشكاالت عمدهای وجود داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.