همراهی بخشخصوصی در توسعه بخش معدن

Jahan e-Sanat - - News -

دکترمهدیکرباسیان-به زودی شاهد آغاز به كار دولت جديد خواهيم بود اينك در شرايطی دولت يازدهم وارد هفتههای پايانی خود میشود كه با نگاهی به عملكرد گذشته و برنامههای آتی، میتوان نگاهی به بخشی از سياستگذاریهای ايميدرو در دولت تدبير و اميد انداخت. يكی از اقدامات دوره چهار سال گذشته اين اس//ت كه دولت تمام تالش خود را معطوف به استفاده حداكثری از توان بخشخصوصی در راستای سياستهای اقتصاد مقاومتی كرد هرچند مسيری است كه تازه آغاز شده اما دورنمای آن حضور قدرتمند شركتهای خصوصی در اقتصاد و به ويژه بخش معدن و صنايع معدنی است.

اكنونمیتوانثمرهاينهمراهیرادرمنطقهاستراتژيكسنگانمشاهدهكرد. اينمنطقهمعدنیكهبرایتوليد5/71 ميليونتنكنسانترهوگندلهسنگآهن طرحريزی شده تا سال 92 تحرک چندانی نداشت و باور اينكه روزی پروژهها تبديل به كارخانههای عظيم شوند كمی دور از ذهن مینمود. در روزهای اخير اما آغاز توليد آزمايشی بزرگترين گندلهسازی شرق كشور با ظرفيت توليد پنج ميليون تن، خبر از آمادگی سنگان برای پشتيبانی از طرح جامع فوالد داد. عالوه بر اين كارخانه ديگری نيز با همين ظرفيت آماده توليد است به طوری كه هماينك 10 ميليون تن ظرفيت جديد در بخش فرآوری سنگآهن آماده به كار است كه خود گامی عملی برای رشد ارزش افزوده و اقتصاد مقاومتی است. طراحی و اجرای اين پروژهها از سوی شركتهای داخلی انجام شده كه ايجاد اشتغال و درآمدزايی برای شركتهای داخلی و مردم منطقه شمال شرق كشور را به همراه داشته است. تعداد افراد شاغل در اين طرحها به طور مستقيم به چهار هزار نفر میرسد كه نزديك به 10 هزار شغل غيرمستقيم هم ايجاد كرده است.

همچنين ش//روع به كار نخستين كارخانه آهن اس//فنجی با روش ايرانی (PERED) در ش//ادگان اس//تان خوزس//تان، اتفاق ديگری بود كه از سوی شركتهای خصوصی ايرانی به ثمر نشست. بايد يادآور شد چهار كارخانه آهن اسفنجی طرحهای استانی فوالد با روش ايرانی به مدار توليد خواهند پيوست. از سوی ديگر حضور كنسرسيومی از شركتهای ايرانی برای پروژه معدن روی مهدیآباد ديگر اتفاقی بود كه پای شركتهای خصوصی را در پروژههای بزرگ معدنی محكم كرد. مهدیآباد اميد صنعت روی ايران شده و قرار است با ذخيره 160 ميليون تنی، بار اصلی اهداف توس//عهای اين صنعت را بردوش كشد. به اين ليست بايد پروژه تيتانيوم كهنوج را اضافه كرد. طرحی كه حتی اجرای آن برای اهالی دولت نيز باورپذير نبود. اما اين طرح نيز با حضور بخشخصوصی آغاز شده و به عنوان نخستين پروژه فرآوری فلز جادويی تيتانيوم در ايران، در دست ساخت است.

مناطق ويژه صنايع انرژیبر كه با چشمانداز توليد رقابتی محصوالتی همچون آلومينيوم،فوالد،پتروشيمیو...پابهعرصهگذاشتهاندنيزباهمتبخشخصوصی عمليات را آغاز كردهاند. در منطقه ويژه صنايع انرژیبر المرد، طرح آلومينيوم جنوب )بزرگترين پروژه توليد شمش آلومينيوم( در دست اجراست و در منطقه پارسيان به تازگی يك شركت داخلی، برنده سرمايهگذاری برای احداث بندر شد. منطقه ويژه صنايع انرژیبر خليجفارس نيز پيشتر چنين الگويی را با اجرای طرحهای فوالد، آلومينيوم، نيروگاه و توسعه اسكله پياده كرده بود.

طی چهار سال گذشته بيش از08درصد از42هزار ميليارد تومان پروژههايی كه يا نيمهكاره بودند يا بر روی كاغذ، توسط بخشخصوصی سرمايهگذاری شدند كه اين همراهی تحسينبرانگيز است و روز صنعت و معدن، فرصتی برای بازگو كردن و تقدير از فعاالن سرمايهگذاری و توليد است. با فعال شدن اين طرحها 10 هزار شغل مستقيم در پروژهها و كارخانههای مختلف ايجاد شد كه گامی در جهت اقتصاد مقاومتی محسوب میشود. در كنار طرحهايی كه راهاندازی شدهانديادرمسيرساختقراردارند،پروژهاكتشاف052 هزاركيلومترمربعیاز ابتدای سال39 آغاز شد كه در اين طرح حدود001 شركت خصوصی مشاركت داشتهاند. طبق برنامهريزی صورت گرفته تا پايان سالجاری مراحل شناسايی، پیجويی و اكتشافات اين طرح به اتمام میرسد. همانطور كه پيشتر از زبان رييس محترم جمهوری نيز اعالم شد، خبرهای خوشی از افزايش ذخاير مواد استراتژيك معدنی منتشر خواهد شد كه به اعتقاد اينجانب ميزان كشف معادن جديد سنگآهن، زغالسنگ، مس، طال و همچنين عناصر نادرخاكی در نيمه دوم سال به اطالع عموم میرسد. نكتهای كه الزم است يادآوری شود در دوره پسابرجام، توانستيم از تكنولوژی برتر شركتهای خارجی نيز بهره ببريم. اين در شرايطی بود كه با تنگناهای مالی، مواجه بوديم اما همكاری با شركتهای صاحب تكنولوژی، نتايج ارزندهای در پی داشت.

مس//ير پي//شرو در دولت دوازدهم نيز ادامه سياس//ت حض//ور پررنگتر بخشخصوصی در معدن و صنايع معدنی است. در سالجاری بيش از يك ميليارد دالر طرح وارد مدار توليد میشوند و دو ميليارد دالر نيز پروژه جديد وارد عمليات ساخت خواهند شد كه جملگی در اختيار شركتهای خصوصی است. به واقع دولت دوازدهم برای برونرفت از چالشهای توسعه، به سياستگذاری، توسعه زيرساختهاومهياكردنشرايطمناسبكسبوكاررویآوردهوبخشخصوصی را به استفاده از فرصتها برای رشد، ترغيب میكند. آن سياستگذاری در عمل به ايجاد شغل، درآمدزايی و كاهش محروميتها منتهی میشود كه همانا اهداف اصلی دولتها و اقتصاد مقاومتی به شمار میآيد.

معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل ایمیدرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.