از قیصر تا يك حبه قند

Jahan e-Sanat - - News -

آخرين نمايشگاه برپا شده از عباس كيارستمي، طرحهاي گرافيكي اين كارگردان فقيد در خانه هنرمندان بود. كيارستمي در هنرهاي تجسمي فعاليت پررنگي داشت. بارها و بارها نمايشگاه عكس برپا كرد، طرحهاي گرافيكي بس//ياري خلق كرد و حتي در طراحي پوستر نيز خاطرههاي ماندگاري براي عاقهمندان سينما باقي گذاشته است. قيصر از پوس//ترهاي به ياد ماندني طراحي ش//ده توسط كيارس//تمي، پوستر فيلم قيصر به كارگرداني مسعود كيميايي و بازيگري بهروز وثوقي است. قيصر در زمان اكرانش به دليل مضمون و فضاي فيلم بسيار مورد توجه منتقدان و مردم قرار گرفت.

كيميايي بعد از قيصر از كارگردانان صاحب سبك ايران شد.

رضاموتوري رضا موتوري از ديگر ساختههاي مسعود كيميايي است كه پوسترش را عباس كيارستمي طراحي كرده است. عاوه بر صحنههاي ماندگار اين فيلم، موسيقي فيلم رضا موتوري به گوش ايرانيان آشناست. موسيقي كه توسط اسفنديار منفردزاده ساخته شده و خوانندهاش فرهاد مهراد است. بههمينسادگي كيارس//تمي از ميان كارگردانان نس//ل دوم و سوم سينماي ايران براي رضا ميركريمي و فيلمهايش پوستر طراحي كرده است. به همين سادگي كه در سال 1386 ساخته شد و توانست چند سيمرغ براي سازندگانش به ارمغان بياورد، پوسترش توسط كيارستمي طراحي شده است. يكحبهقند يك حبه قند از ديگر ساختههاي ميركريمي است كه پوس//ترش توسط عباس كيارستمي طراحي شده اس//ت. اين فيلم پر بازيگر كه در ش//هر يزد ميگذرد درباره خانوادههاي س//نتي ايراني و رابطهشان با تغيير شرايط جامعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.