نقصديتاسنترهايداخلي

Jahan e-Sanat - - News -

دبير ش//وراي عالي فضاي مجازي، با بيان اينكه در حوزه ايجاد مراكز داده فراملي، داراي نواقصي هس//تيم، گفت: ديتاسنترهاي داخلي عموم//ا در حوزه امنيت و پايداري س//رويس، غيراستاندارد هستند.

سيدابوالحسن فيروزآبادي با تاكيد براينكه رش//د س//ريع حجمي و كيفي در مراكز داده، متناسب با رشد اقتصادي اين بخش در كشور نيست، افزود: در صورتي كه به اين مهم توجه نشود ما در بحث قدرت مراكز داده )ديتاسنتر( در س//طح فضاي مجازي دچ//ار عقبماندگي خواهيم ش//د. در واقع يكي از مواردي كه بايد در داخل كش//ور به آن توجه شود ايجاد مدل اقتصادي ديتاسنترهاست.

رييس مركز ملي فض//اي مجازي گفت: با شكلگيري فضاي مجازي، روابط قدرت مبتني بر جغرافيا و روابط دولت و ملت تضعيف شده و نظ//ام س//رمايهداري نوآور در ح//وزه داده و اطالعات در حال شكلگيري است.

وي با اشاره به مراكز داده قدرتمند جهاني همچون آمازون، گوگل، ماكروس//افت و ياهو تصريح كرد: در كش//ورهاي شرق آسيا عمده مراكز داده مربوط ميش//وند ب//ه اپراتورهاي تلكام كه اين نش//اندهنده عدم توازن در نگاه به طراحي بازار در شرق و غرب است.

حفظ اطالعات س/ايت ه/ا در خارج از کشور

فيروزآب//ادي ب//ا بي//ان اينك//ه در ح//وزه ديتاس//نترها دچار تاخر در تدوين استراتژي، مقرراتگذاري و تاخر در پيادهسازي مدلهاي مناسب مبتني بر استراتژيهاي ملي بر فضاي مجازي هس//تيم، گفت: ام//روز ايران ميتواند محل مناسب انباره دادهها در منطقه باشد. در حال حاضر در دنيا كش//ورهايي داراي اهميت ژئوپلتيكي بيش//تري ميشوند كه مراكز داده فراملي دارند. اما متاس//فانه م//ا در اين حوزه داراي نواقصي هس//تيم كه باعث ش//ده حتي اطالعات بخش//ي از سايتهاي ايراني با دامنه (IR.) ه//م به داليل فني و اقتصادي همچون امنيت و پايداري ش//بكه و قيمت، در خارج از كشور نگهداري شود.

وي با تاكيد براينكه در كشور براي راهاندازي مراكز داده رقابت بسيار وجود دارد خاطرنشان ك//رد: ام//ا مراكز دادهاي كه ش//كل ميگيرند معموال غيراستاندارد در زمينه حفاظت فيزيكي، الكترونيكي، نرمافزاري، امنيتي و پايداري در سرويس هستند.

دبير ش//وراي عالي فضاي مجازي با تاكيد براينكه بايد به سمت ايجاد ديتاسنترهاي بزرگ و خدم//ات ابري حركت كنيم، اظهار داش//ت: با ورود فناوري نس//ل پنجم ارتباطات س//يار G) تا س//ال 2020 بر اس//اس هدفگذاري غربيها، ش//اهد تح//والت بزرگ//ي در بازار و شبكههاي ارتباطي خواهيم بود.

وي حج//م بازار اطالعات )داده( را در حال حاضر حدود 400 ميليارد دالر برآورد كرد كه ح//دود 10 درص//د آن در حوزه خدمات ابري ص//ورت ميگيرد و گفت: توليد داده در جهان در پنج سال گذشته حدود 26 برابر شده است اما رشد توليد داده با رشد اقتصادي آن توازن ندارد چراكه اقتصاد اين حوزه تنها دو برابر رشد را نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.