اجبار مايكروسافت براي كاربران ويندوز 10

Jahan e-Sanat - - News - با تکنولوژی

تاخير در آدرس دهی به گزارش مهر، دبير ش//وراي عالي فضاي مجازي تاكيد كرد: ظرفيتهاي بزرگ ديتايي ب//ه دليل مصرف 4-3 برابري انرژي نميتواند در جزاير پراكنده و مراكز داده كوچك باشد و در حال حاضر مصرف مراكز داده كشور آمريكا بيش از برق مصرفي ش//هر م//درن و صنعتي نيويورك است، بنابراين اگر در كشور اين مهم رعايت نش//ود و مراكز داده ب//زرگ در بخش خصوصي شكل نگيرد بايد در آينده نيروگاههاي عظيم راهاندازي ش//وند تا تامينكننده انرژي مراكز داده در كشور باشند.

وي افزود: بايد س//ازمانهايي كه در كشور نسبت به راهاندازي مراكز داده اقدام ميكنند، ديتاس//نتر افزونگيشان را به بخش خصوصي واگذار كنند. يكي از مشكالتمان در آدرسدهي س//ايتهاي ايراني، مسيريابي است كه تاخير باالي//ي دارد و اين به دليل ضعف ما در ايجاد مراكز داده بزرگ در كشور است. چون بازيگر ج//دي در دنيا در اين حوزه نيس//تيم معموال مس//يريابي ب//ا تاخير زي//اد به م//ا اختصاص مييابد.

دبير ش//وراي عالي فضاي مجازي كشور با اشاره به اينكه كشور فاقد مدل و نظام ارزيابي، نظام رتبهبندي و نظام نظارت براي مراكز داده است، اظهار داشت: بايد در حوزه قانونگذاري، نظارت و اش//تراكگذاري دادهه//ا، نظامهاي مربوطه شكل گيرد.

ف/ارس- آن دس//ته از كاربران وين//دوز 10 ك//ه هنوز از نس//خه اوليه سيستمعامل مذكور استفاده ميكنند به زودي پيامهاي هشداري دريافتميكنندتابرايبهروزرساني اين سيستمعامل اقدام كنند.

مايكروس//افت اعالم كرده به زودي پيامهايي را براي كاربران ويندوز 10 نسخه 1507 ارسال ميكند و به آنها هشدار ميدهد كه اين سيستم عامل ديگر خدمات دريافت نميكند و قرار نيست ديگر براي آن وصلههاي امنيتي ماهانه عرضه شود.

در اين پيام هش//داردهنده دكمهاي درنظر گرفته ش//ده تا كاربران با فش//ردن آن تازهترين نس//خه به روزشده از سيستم عامل ويندوز 10 را روي رايانههايشان نصب كنند.

كارشناسان از فشارهاي تحميلي از سوي مايكروسافت براي به روزكردن ويندوز 10 انتقاد كردهاند و ميگويند نس//خه اوليه ويندوز 10 مش//كل حادي ندارد. اين درحالي است كه برخي ديگر از صاحب نظران ميگويند به روز كردن ويندوز 10 باعث توقف حمالت بدافزاري و افزايش قدرت نفوذناپذيري اين سيستمعامل ميشود.

به نظر ميرسد حمالت گسترده باجافزاري اخير مانند پتيا و واناكراي در اين تصميمگيري مايكروسافت موثر بوده و اين شركت را به وادار كردن كاربران براي بهروزرساني ويندوز 10 ترغيب كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.