رديابي مالكان پهپاد توسط ماموران پليس

Jahan e-Sanat - - News -

اس//تفاده از پهپادها در چند س//ال اخير رشد فزايندهاي داشته و بهرهبرداري شخصي، تجاري و امنيتي از اين فناوري تقريبا در همه جاي دنيا فراگير شده است. البته در اين ميان استفاده غيرقانوني از پهپاد و پرواز در مناطق حساس و ممنوعه، نگرانيهايي را در پي داش//ته كه در نهايت منجر به واكنش سازمانهاي مسوول و كمپانيهاي ذينفع شده است.

با افزايش پروازهاي غيرمجاز و همينطور سوءاستفاده از پهپادها به روشهاي مختلف، مراجع قانوني به فكر توس//عه راهكاري براي شناس//ايي پهپاد و مالك آن پيش از انهدام يا از كار انداختن دستگاه )كه ميتواند در مناطق شلوغ شهري موجب حوادث مختلفي شود( افتادهاند.

در همين راس//تا اداره هوان//وردي فدرال آمريكا (FAA) نخستيننشستتخصصيخودراباحضوربيشاز07 كمپاني و نهاد مرتبط با صنعت پهپاد برگزار كرده كه هدف اصلي آن، تمركز بر مساله شناسايي پهپادها و همچنين ارائه راهكارهايي براي تعقيب آنها بوده است. جالب است بدانيد كه اداره پليس نيوي//ورك، انجمن خلبانان خطوط هواي//ي، كمپاني ،DJI كوالكام و آمازون )كه در چند سال اخير سرمايهگذاري ويژهاي روي پروژه ‪Prime Air‬ خود داشته( از جمله سازمانهاي مشاركتكننده در نشست مورد بحث هستند.

گفتني است كمپاني چيني DJI كه به طراحي و توليد پهپاداشتغالدارد،همينحاالدرحالكاررويسيستمرهيابي پهپادخودتحتعنوان»چارچوبشناساييالكترونيكي«بوده كه به پهپادها اجازه ميدهد با استفاده از امكانات راديويي )كه در اكثر محصوالت موجود در بازار وجود دارد(، محل دقيق و اطالعات شناسايي خود را مخابره كنند.

به گفته DJI هركسي كه گيرنده مناسبي در اختيار داشته باشد، ميتواند اطالعات ارسالي از سوي پهپادها را دريافت كند اما در اين ميان فقط ماموران قانون هستند كه ميتوانند مالك دستگاه را با استفاده از پايگاه داده خود شناسايي كنند.

بهگزارشديجياتو،برايكاركردصحيحسيستمموردبحث، تمام پهپادها بايد به نام مالكان خود ثبت شوند. اين امر در حال حاضر مهمترين مساله اداره هوانوردي فدرال است چراكه طرح قانون ثبت مالكيت پهپادهاي شخصي، دو سال پيش در يك دادگاه فدرال رد شده بود. اما حاال با افزايش نگرانيهاي مراجع قانوني و افكار عمومي، احتماال تصويب طرح مذكور دوباره مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه در صورت موفقيت آن، نيروهاي پليس ميتوانند پهپادها را از فاصله دور شناسايي كرده و در صورت نياز با مالكان آنها ارتباط برقرار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.