هدستهايي كه رمز شما را سرقت ميكنند

Jahan e-Sanat - - News -

آيتياي/ران- محقق//ا ن ط//ي تحقيقاتي متوجه ش//دهاند هدس//تهاي رديابي امواج مغزي كاربران خ//ود را در معرض دزدي اطالعات قرار ميدهند.

محققان متوجه شدهاند هكرها ميتوانند با استفاده از امواج مغزي افراد، كلمات رمز آنالين آنها را سرقت كنند.

گروهي از دانشمندان در دانشگاه آالباما متوجه شدهاند هدستهاي رديابي امواج مغزي كه به نام EEG نيز مش//هورند، كاربران خود را در معرض خطر دزدي اطالعات قرار ميدهند.

از اين هدستها به عنوان يك دستگاه پزشكي استفاده ميشود. عالوه بر آن ميتوان از آن به عنوان دستگاه كنترل بازي نيز استفاده كرد.

نيتش ساكسنا استاديار كالج UABو رهبر اين تحقيق در اين باره ميگويد: اين دستگاهها فرصتهاي جالبي براي كاربران فراهم ميكنند. با اين وجود ممكن است تهديدهاي امنيتي زيادي ايجاد كنند زيرا شركتها مشغول توسعه فناوريهاي مربوط به تداخل مغز و رايانه هستند.

اين گروه متوجه شدند فردي كه مشغول استفاده از اين هدستها براي بازي ويدئويي است، آن را متوقف كرده و وارد حساب بانكي خود ميشود، در معرض خطر سرقت كلمات رمز قرار دارد.

ساكس//نا و گروه تحقيقاتي او در آزمايشهاي خود از هدس//تهايي استفاده كردند كه بهطور معمول در بازار در دسترس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.