استفاده از چيپست 10 نانومتري در آيپد

Jahan e-Sanat - - News -

ديجيات/و- زماني كه صحبت از توان پردازش//ي ميشود، معموال چيپستهاي سري A اپل به راحتي ديگر رقبا را پشتس//ر ميگذارند، موضوعي كه در حالت پردازش تك هستهاي بسيار برجستهتر است. با اين حال موبايلهاي پرچمداري كه در فصل بهار معرفي ميشوند، معموال به چيپستهاي جديدتري از خانواده اسنپدراگون يا اگزينوس مجهزند كه عملكرد بهتري را ارائه ميدهند.

بهعنوانمثالآيفون7 درحالحاضرازچيپست01A بهره ميگيرد كه با فناوري 16 نانومتري س//اخته شده، اما گلكسي اس 8 سامسونگ چيپست01 نانومترياگزينوسيااسنپدراگونرادرخودجايدادهاست. گويا امس//ال اپل زودتر به فناوري جديدتر دست پيدا كرده، زيرا شواهد نشان ميدهند چيپست A10X به كار رفته در نسل جديد آيپد پرو با استفاده از فناوري پيشرفته و 10 نانومتري كمپاني TSMC توليد شده است، ضمن اينكه چيپست فوق، نخستين سختافزار 10 نانومتري اين شركت تايواني بهشمار ميرود.

استفاده از اين تكنولوژي، ابعاد قالب A10X را تقريبا به نصف ابعاد A9X كاهش داده و اختالف اندازه با A10 نيز قابل توجه است، در حالي كه در چيپست جديد شاهد هستههاي بيشتر و ارتقاي عملكرد پردازشي نيز هستيم. گفتني است نتايج بنچمارك نسل جديد آيپد پرو هم نشان ميدهد كوچكتر شدن ابعاد چيپست، حدود 30 درصد افزايش سرعت پردازش و اندكي بهبود دوام باتري را به ارمغان آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.