ضرورت بازنگري اساسي در قوانين شهرداريها

شهردار قدس تاكيد كرد:

Jahan e-Sanat - - News - تهران

محمدصادق كوليوند در جلس//ه مشترك ش//هرداران استان تهران كه به منظور بررس//ي و ارائه پيش//نهادات در خصوص دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شهرداريها در محل معاونت خدمات شهري شهرداري قدس برگزار شد بر ضرورت بازنگري اساسي در قوانين شهرداريها به منظور ارائه خدمات مطلوب و بهينه به شهروندان تاكيد كرد.

وي افزود: با گذش//ت بيش از س//ه دهه از عمر پربركت انقالب اسالمي در تركيب جمعيت كشور تغييراتي حاصل شده است بهگونهاي كه در حال حاضر بيش از 07درصد از جمعيت كشور ساكن شهرها هستند.

ش//هردار ش//هر قدس يادآور شد: عمده قوانيني كه هماكنون در ش//هرداريها مورد استفاده قرار ميگيرد بسيار قديمي بوده و بايد با شرايط و نيازهاي امروزي تدوين شود،بنابراين ضرورت امر ايجاب ميكند كه بازنگري اصولي و اساسي در آن صورت گيرد.

كوليوند با اشاره به نقش مهم و اساسي شهرداريها در عمران و آباداني كشور تصريح كرد: در حال حاضر جايگاه شهرداريها در نظام بودجهريزي، برنامهريزي و مديريتي كشور غيرقابل انكار است،لذا با توجه به اين جايگاه ارزنده الزم است متناسب با قانون اساسي كشور قوانين شهرداريها نيز بازنگري شود.

وي خاطرنشان كرد: اصالح و ايجاد پارهاي تغييرات در ساختار و قوانين شهرداريها نه تنها باعث افزايش درآمد ش//هرداريها ميش//ود، بلكه كاهش نرخ خدماتدهي به ش//هروندان را نيز بهدنبال خواهد داشت. گفتني است، در راستاي بازنگري اساسي در قوانين شهرداريها وزارت كشور نيز با تشكيل چند كارگروه در حال بررسي اين مشكالت و برنامهريزي براي تدوين قانون جامع و تصويب آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.