تحقق جذب حداكثري سرمايهگذاري

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي قزوين خبر داد:

Jahan e-Sanat - - News - قزوین

مدير عامل ش//ركت ش//هركهاي صنعتي اس//تان قزوين از جذب صددرصدي ظرفيتهاي سرمايهگذاري در شهركهاي صنعتي اين استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار »جهانصنعت« از قزوين، حميدرضا خانپور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين همزمان با هفته صنعت و معدن با اعالم اين خبر گفت: در سهماهه اول سالجاري صددرصد ظرفيتهاي سرمايهگذاري مشتمل بر عقد 32 قرارداد با س//رمايهگذاران داخلي و خارجي جذب شده است. خانپور افزود: 72هكتار از اراضي صنعتي شهركها و نواحي صنعتي در سهماهه اول سالجاري به گروههاي متقاضي سرمايهگذاري واگذار شده كه نسبت به مدت مشابه سال 1395 صددرصد رشد داشته و اين نشان از عزم دولت و مسووالن اجرايي استان در حمايت از س//رمايهگذاري داخلي و خارجي و رونق توليد و توس//عه صادرات و ايجاد اشتغال پايدار جوانان است.

وي تصريح كرد: قطعا با فعالسازي واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي شاهد اشتغال پايدار جوانان عزيز خواهيم بود، به نحوي كه با راهاندازي كامل اين واحدها زمينه اش//تغال ه//زار و 100 نفر فراهم ميشود. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي اس//تان قزوين س//رمايهگذاري در اي//ن واحده//اي صنعت//ي را دو هزار ميليارد ريال اعالم كرد. خانپور بيشترين واگ//ذاري اراضي صنعتي را به ترتيب در ش//هركهاي صنعتي ليا، خرمدش//ت و كاسپين عنوان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.