8375 نفر از طريق صندوق پسانداز مسكن يكم خانهدار شدند

از خرداد 94 تاكنون؛

Jahan e-Sanat - - News - خبر

»جهانصنعت«- بر اس//اس آمارهاي بانك مركزي در حالي كه تع//داد كل وامهاي ثبتنام ش//ده از خ//رداد 94 تاكنون در صندوق پسانداز يكم بيش از 171 هزار مورد بوده اس//ت، تنها 4/8 درصد از ثبتنام كنندگان در اين صندوق موفق به دريافت تسهيالت 80 ميليون توماني ش//دهاند. بانك مرك//زي در تازهترين گزارش خود از عملكرد حساب صندوق پسانداز يكم بانك مسكن، از دريافت 8375 فقره وام در كل كشور تا پايان ارديبهشت سال 96 خبر داده است.

اين در حالي است كه تعداد كل وامهاي ثبتنام شده از خرداد 94 تاكنون بيش از 171 هزار مورد بوده است. به اين ترتيب تنها 4/8 درصد از ثبتنامكنندگان در صندوق پسانداز يكم موفق به دريافت تسهيالت 80 ميليون توماني مذكور شدهاند. آمار تعداد تسهيالت دريافت شده در شهر تهران مناسبتر بوده و بر اين اساس از 46910 مورد ثبتنام در اين صندوق در شهر تهران، 2571 فقره تسهيالت پرداخت شده است. به اين ترتيب در شهر تهران نيز 5/4 درصد متقاضيان موفق به دريافت تس//هيالت شدهاند. همچنين كل سپرده موجود در صندوق مذكور 3700 ميليارد تومان اس//ت كه بر اين اساس به ازاي هر فرد 22 ميليون تومان سپردهگذاري شده است. اين نسبت نشان ميدهد، هنوز تعدادي از سپردهگذاران به سقف الزم يعني 40 ميليون تومان سپرده نرسيدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.