برگزاري دوره حمل مواد سوختي براي رانندگان نفتكش

Jahan e-Sanat - - News -

با توجه به اهميت حملونقل ايمن و بهروزرس//اني اطالعات و دانش رانندگان حملونقل براي حمل مواد خطرناك سوختي در جادهها، مقرر شد دورههاي عمومي ساالنه و دورههاي ايمني ششماهه براي رانندگان نفتكش طرف قرارداد اين شركت برگزار شود. آشنايي رانندگان نفتكش با الزامات ايمني HSE )واحد بهداشت ايمني و محيطزيست(، مفاهيم اوليه پدافند غيرعامل، پيشگيري از بروز حوادث جادهاي و باالبردن س//طح كيفي و علمي اطالعات رانندگان حامل سوخت از سرفصلهاي آموزشي است كه براي رانندگان نفتكش برگزار خواهد شد. تكميل و نصب GPRS )دستگاه ردياب( نفتكشها، تاكيد بر خريد زمين مناسب پاركينگ نفتكشها توسط شركتهاي حملونقل و بهروزرساني و آمادگي بيشتر شركتهاي حملونقل براي برندسازي از جمله مصوبات اين جلسه بود.گفتني است كه جلسه ماهانه تداركات و حملونقل با حضور مديران عامل شركتهاي حملونقل و پيمانكاران طرف قرارداد و اعضاي كارگروه تامين سوخت شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن به رياست علياصغر عباسي، مدير اين منطقه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.