عبور هواپيماهاي قطري از ايران ارزآوري چنداني ندارد

مديرعامل شركت فرودگاهها؛

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- مديرعامل ش//ركت فرودگاهها ب//ا بيان اينكه خريد فاليت چك دو ميليون يورو زير قيمت انجام شده است، گفت: برخي اظهارات مبني بر اينكه فاليت چك خريداري شده براي كشور گران تمام شده صحت ندارد. رحمتاهلل مهآبادي درباره وضعيت ايرالينهاي قطري پس از چالشهاي اخير اين كشور با تعدادي از كشورهاي عربي كه منجر به تحريم عبور هواپيماهاي اين كشور از آسمان كشورهاي عربس//تان س//عودي، امارت متحده عربي، بحرين و مصر شده، گفت: عبور هواپيماهاي قطري از آس//مان ايران ارزش فني و سياسي براي ما دربردارد.

مديرعامل ش//ركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، با بيان اينكه عبور هواپيماهاي قطري از آسمان ايران ارزآوري چنداني براي كشور به همراه ندارد، افزود: مدت زمان پرواز اغلب اين هواپيماها از آسمان اي//ران نيم س//اعت ب//وده و از اين رو عايدي مال//ي و ارزآوري زيادي براي ما به همراه ندارد. وي ادامه داد: ما در چارچوب سياس//تهاي جمهوري اس//المي اين تسهيالت را براي كشور قطر ايجاد كردهايم. از نظر عملياتي ش//رايط سخت، حساس و دشواري بوده و در شرايط عادي هيچ كش//وري اين كار را به علت اينكه توجيه اقتصادي ندارد انجام نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.