اجراي فاز سوم ميدان امام علي اصفهان

Jahan e-Sanat - - News - اصفهان

مدير پروژه ميدان امام علي)ع( گفت: عمليات اجرايي فاز سوم ميدان امام علي)ع( براي احياي قلب شهر در دست اجراست. پروژه ميدان امام علي)ع( با هدفاحيايبافتتاريخيشهردر3 فازطراحيشدهكهدرسالهايگذشته فاز يك و دو آن تكميل شده و اكنون عمليات اجرايي فاز سوم اين ابرپروژه در دستاجراست.اينطرحيكيازمنحصربهفردترينپروژههايشهرياستكه با اجراي آن قلب شهر دگرگون ميشود. بابك كاويان مدير پروژه ميدان امام علي)ع( در اين باره اظهار كرد: در سالجاري 18 ميليارد تومان بودجه براي عملياتاجراييميدانامامعلي)ع(درنظرگرفتهشد.ويبااشارهبهاينكهاحياي ميدان امام علي)ع( بيش از 32 هكتار و در 3 فاز طراحي شد، افزود: عمليات اجرايي فاز اول و دوم اين ابرپروژه تكميل شده است.

مدير پروژه ميدان امام علي)ع( با اش//اره به اينكه در فاز دوم پروژه نيز پروژههاي تجاري اطراف ميدان به شمارههاي ‪10 9، 8،‬ و 11 احداث شد، عنوان كرد: عمليات اجرايي فاز دوم ميدان امام علي)ع( در س//ال 1392 نيز به بهرهبرداري رسيد. كاويان با اشاره به اينكه عمليات اجرايي فاز سوم ميدان امام علي)ع( از سال 94 در دست اجرا قرار گرفته است، ادامه داد: فاز س//وم داراي 12 پروژه است كه 11 پروژه آن از سوي شهرداري و يك پروژه ديگر آن نيز با همكاري بخش خصوصي اجرا ميشود. وي اضافه كرد: براي اجراي اين ابرپروژه 20 ميليارد تومان از سوي شهرداري و 40 ميليارد تومان از سوي بخش خصوصي هزينه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.