مهار حادثه انفجار در لنگرود

Jahan e-Sanat - - News - گيالن

متاسفانهدراثرحادثهانفجاردرمحلهكليدبرشهرلنگرودكهساعت05:12 مورخ 11 تيرماه69 اتفاقافتادهشتنفردچارمصدوميتشدهاندوچندخانهآسيبديدهو در اثر ريزش ديوار ساختمان، كنتور و تاسيسات داخلي مشترك شكست كه با حضور بهموقع همكاران امداد گاز شهرستان لنگرود نسبت به قطع جريان گاز اقدام شد. الزم به توضيح است كه علت حادثه در دست بررسي است و هنوز كارشناسان نيروي انتظامي و آتشنشاني در حال بررسي و مطالعه آن هستند و هيچگونه اظهارنظري در اين خصوص نكردهاند. روابطعمومي شركت گاز از همه مشتركين عزيز در خواست ميكند تا ضمن استفاده از وسايل گازسوز استاندارد، نكات ايمني را رعايت فرمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.