بهرهبرداري از 80 درصد پروژههاي فرودگاهي تا پايان سال

Jahan e-Sanat - - News -

غالمحس//ين باقري//ان، عض//و هياتمديره ش//ركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با بيان اينكه امس//ال اجراي 45 پروژه مهم در فرودگاههاي كش//ور در دست اقدام است، گفت: تالش خواهيم كرد 80 درصد اين پروژهها امسال به پايان برسد. وي ساخت پايانههاي مسافري، توسعه محوطههاي پروازي، ساخت و بهسازي باند پروازي و احداث س//اختمانهاي اداري را از مهمترين پروژههاي فرودگاهي در كشور عنوان كرد.

معاون عمليات فرودگاهي ش//ركت فرودگاههاي كشور بيانكرد: براي تس//ريع در انجام طرحهاي توس//عهاي در فرودگاههاي كشور قرار ش//ده هيچ پ//روژهاي را آغاز نكنيم مگ//ر اينكه تمام طرحهاي در دس//ت اجراي شركت فرودگاهها در فرودگاههاي كشور به پايان برسد. به گفته باقريان، اعتباري معادل سه هزار ميليارد ريال براي تكمي//ل اين 45 طرح در نظر گرفته ش//ده اس//ت و ع//الوه بر اين يكهزار و 600 ميليارد ريال ديگر براي انجام برخي از پروژهها كه دو تا س//ه س//ال آينده در فرودگاهها به بهرهبرداري خواهند رسيد، هزينه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.