چشمانداز بازار آتي ارز در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ا راهاندازي بازار ارز در بورس كاال، ابزاري براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز فراهم ميشود و ايجاد مرجعي براي كشف قيمت ارز، افزايش نقدشوندگي بازار و ش//فافيت بازار ارز را به دنب//ال دارد. يكي از انتقادهاي فعاالن اقتصادي كشور نوسانهاي نرخ ارز است كه شرايط بيثباتي را براي معامالت مالي و خريدهاي ارزي ايجاد ميكند اما با راهاندازي بازار آتي )مشتقه( نگراني سرمايهگذاران در اين زمينه برطرف ميش//ود. براساس برنامهريزي انجام شده قرار است بازار آتي ارز پس از تكنرخي شدن ارز در بورس كاال آغاز به كار كند. در اين پيوند، ميثم رادپور، كارشناس بازار سرمايه درباره ضرورت ايجاد بازار مالي ارزبهايرناگفت:بازارهايماليباكاركردهاييهمچون كشف قيمت، افزايش نقدشوندگي و كاهش هزينه معامالت از مجراي تسهيل فرآيند انعقاد قراردادهاي مالي، به ارتقاي وري سرمايه در سطح اقتصاد خ//رد و افزايش توليد ناخالص داخلي در س//طح كالن اقتصادي كمك ميكنند. وي افزود: از سوي ديگ//ر، طرح راهاندازي بازار آتي ارز از مدتها پيش در سازمان بورس و بانك مركزي مطرح شده است كه بدونشك ميتواند ثمرات زيادي را براي فعاالن اقتصاد و س//رمايهگذاران به همراه داشته باشد كه البته در اين مسير زيرساختهاي اقتصاد ايران نيز بايدمهياشود. افزايشنقدشوندگي وي افزون بر برشمردن مزيتهايي مانند ايجاد مرجعي براي كش//ف قيمت، افزايش نقدشوندگي بازار، بهبود ش//فافيت بازار ارز و فراهمسازي ابزاري براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز گفت: ميتوان اين بازار را ابزاري براي اجراي سياس//تهاي ارزي بانك مركزي دانس//ت. وي يادآوري كرد: بخشي از معامالت بازار جهاني ارز در بورسهاي سازمانيافته مانند بورس كاالي شيكاگو انجام ميشود كه اين معامالت، سطح نقدشوندگي بازار جهاني را افزايش ميدهند.براساسآمارها،بورسهايسازمانيافتهارز در اين بازار جهاني سهم دارند و رقابت معاملهگران ارز در بازارهاي جهاني، قيمتهاي ايجاد ش//ده در اين بازارها را بسيار به هم نزديك ميكند. بنابراين به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات بازيگران، بازارها دائم بهطور لحظهاي با هم در ارتباطند و همه اين عوامل شفافيت بازار جهاني ارز را كه بيشتر از جنس بورس است، ارتقا ميدهد. رادپور تاكيد كرد بازار ارز كشور به معني واقعي بازار آزاد نبوده و دستكم بخش مهمي از آن در سمت عرضه دولتي است و گفت: حضور دولت بهعنوان بازيگر بزرگ بازار ارز، كشف قيمت ارز براس//اس س//ازوكار بازار آزاد را ناممكن ميكند، به طوري كه دخالت بانك مركزي در بازار اسكناس و حواله، بهطور عمده تعيينكننده قيمت نقدي ارز است. عواملتعيينكنندهقيمتقراردادها اينكارشناسارشدبازارهايماليادامهداد:براين اساس،عواملتعيينكنندهقيمتقراردادهايآتيارز، قيمت نقدي ارز و نرخ بهره است كه تا اندازه زيادي در كنترل بانك مركزي كشور است. وي افزود: از بانك مركزي اي//ن انتظار ميرود كه فقط نظارتكننده بر روند معامالت آتي ارز باش//د و در شرايط خاص بتواند با سازوكارهاي بازار، سياستهاي خود را اعمال كند و بر بازار آتي اثرگذار باشد. اين كارشناس بازار سرمايهاضافهكرد:البتهبانكهايمركزيكشورهاي توسعهيافته دنيا نيز كم و بيش در بازارهاي پول و ارز مداخل//ه ميكنند اما جن//س اين مداخالت با مداخالت دائم، تكليفي و تعيينكننده بانكهاي مركزي كش//ورهايي مانند ايران كه اقتصاد دولتي دارند،بسيارمتفاوتاست.بهگفتهوي،بانكمركزي ميتواند با بهرهگيري از بازار آتي ارز، از دخالتهاي دستوري در بازار ارز فاصله گرفته و براساس سازوكار بازار به اعمال سياستهاي خود بپردازد در غير اين صورت نرخي كه در بازار آتي تعيين ميشود، بيش از اينكه نشاندهنده برهم كنشهاي شمار زيادي از بازيگرانبازارباشد،نمايندهسياستهايارزيوپولي بانك مركزي خواهد بود. هزينهپوششريسك وي ادامه داد: هرچه نرخ بهره بيشتر باشد، هزينه پوشش ريسك افزايش مييابد. در كشورهايي كه بازارهاي مالي و كااليي توسعهيافته دارند، نرخ بازده بدون ريسك بخش به نسبت كوچكي از نرخ بازده ريسكي را تشكيل ميدهد، بهعنوان نمونه در اياالت متحده آمريكا متوسط نرخ بازده اوراق خزانه دولتي در بلندمدت نزديك به دو درصد و متوسط نرخ بازده بورس اوراق بهادار آن كشور )بهعنوان شاخصي براي سرمايهگذاريهاي ريسكي( نزديك به 12 درصد است. بنابراين پوششدهندگان ريسك در آمريكا و ايرانبهطورمتوسطبهترتيبكمتراز02 درصدو بيشتراز05 درصدنرخبازدهريسكيخودراصرف پوششريسكميكنندبنابراينهزينههايپوشش ريسك بهدليل باال بودن نرخ بهره در كشورمان بسيار باالست.اينكارشناسبازارسرمايهاضافهكرد:بهطور حتم وجود بازاري براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز ميتواند يك امتياز براي كشور سرمايهپذير باشد اما بايد توجه كرد موضوع مهمتري در سطح كالن براي سرمايهگذاران وجود دارد و به نوعي استفاده از بازار آتي ارز به آن وابس//ته اس//ت. وي ادامه داد: در واقع، سرمايهگذاران خارجي در گام نخست محيط سرمايهگذاري را در نظر ميگيرند و به ريسكهاي سياسي،ريسكحاكميتيودرمجموعشرايطكالن اقتصادي-سياسيكشورهايموضوعسرمايهگذاري اهميتميدهند. جايگاهمرجعقيمتي اين كارشناس بازار سرمايه درباره تبديل شدن بورس كاال به مرجع قيمتي در منطقه و دنيا گفت: تبدي//ل ش//دن به مرجع قيمت ب//ر مبناي حجم معامالت انجام شده در بورس نسبت به بورسهاي ديگر امكانپذير ميشود. وي افزود: براي نمونه اگر حجم معامالت سنگآهن از طريق سرمايهگذاران داخلي و خارجي زياد شود، بورس كاال به يك مرجع قيمتي تبديل ميشود. اين كارشناس بازار سرمايه يادآوريكرد:اكنونعلتمرجعشدنبورسلندندر معامالتشمش،تعدادبااليمعامالتدرآناستكه بازيگران بازار را قانع ميكند براي كشف قيمت به اين مكانمراجعهكنندبنابراينمرجعيتدرقيمتگذاري به باال رفتن حجم معامالت منوط است و اين مهم نيز به حضور س//رمايهگذاران بينالمللي بستگي دارد. رادپور ادامه داد: بورس كاال براي رس//يدن به جايگاه مرجعي//ت قيمتگذاري، بايد ش//رايط را براي رش//د حجم معامالت كاالهاي مورد نظرش، به روشهاي مختلف و در بعد داخلي و بينالمللي فراهمكند.بهگفتهوي،بورسكاالبايدرويكيفيت سرمايهگذاريها تمركز كند تا بتواند با مهيا كردن محيطي امن و آرام، س//رمايهگذارها را به بازارهاي كااليي جذب كند بنابراين اگر از پس اين وظيفه به خوبيبرآيدبهطورطبيعيباباالرفتنحجممعامالت به يك مرجع قيمتي تبديل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.