برگزاري كارگاه راهبري شركتي در بورس تهران

Jahan e-Sanat - - News -

نشست تخصصي راهبري شركتي با هدف ارتقاي سطح دانش و مهارت مديران ارشد شركتها صبح ديروز 12 تير در محل بورس تهران با حضور نمايندگان شركتهاي هلدينگ پذيرفته شده در بورس تهران برگزار شد. به گزارش بورس تهران، طوبي دهقاني، مدير امور ناشران با بيان مطلب فوق گفت: از آنجا كه توجه به اصول راهبري شركتي و تجهيز بازار سرمايه به داشتن نظام راهبري شركتي توسعهيافته نقطه عطفي در توسعه شركتها در جهت تامين حقوق تمامي ذينفعان و جذب و حفظ سرمايهگذاران خارجي است، در اين راستا مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران اقدام به برگزاري نشست تخصصي راهبري شركتي با هدف اعتالي سطح آگاهي در اين حوزه براي هلدينگهاي پذيرفته شده در بورس كرده است. مدير امور ناشران بورس تهران با اشاره به اينكه اولين سري از هاي تخصصي راهبري شركتي سال 69، دوشنبه 12 تير در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد، خاطرنشان كرد: شركتهاي هلدينگ يكي از محركهاي اصلي در توسعه و پيشرفت اقتصادي هر كشور هستند. تاثير راهبري شركتي از ابعاد مختلف در واكاوي عملكرد اين بنگاهها قابل تشريح و تبيين است و اگرچه اصول راهبري شركتي در بستر بنگاههاي مادر )هلدينگها( همان اصول مطرح شده در سطح شركتهاست، لكن در س//طح بنگاههاي مادر به موارد خاص ديگري برخورد ميكنيم كه تدوين چارچوب جامع راهبري شركتي مختص گروهي از شركتها را ضروري ميسازد. وي اظهار داشت: »استفاده از كميتههاي تخصصي در بنگاههاي مادر جهت راهبري و نظارت بر شركتهاي تابعه«، »توجه به نحوه چينش اعضاي هياتمديره و انتصاب و عزل مديران شركتهاي زيرمجموعه«، »نظارت بر تصميمات اتخاذ شده در هياتمديره شركتهاي زيرمجموعه و انطباق آن با راهبردها و سياستهاي بنگاه مادر و ارزيابي عملكرد مديران واحدهاي تابعه«، »پايش مستمر حجم تعهدات ايجاد شده در شركتهاي تابعه«، »استفاده از سازوكار عرضه عمومي سهام شركتهاي زيرمجموعه به عنوان راهبردي براي كاهش هزينههاي نظارت بنگاه مادر« و »توجه به اصول راهبري شركتهاي وابسته در مقايسه با شركتهاي فرعي« از جمله موارد خاص راهبري شركتي در بستر بنگاههاي مادر است كه مستلزم توجه ويژه مديران بنگاه مادر به اين مسايل محوري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.