صادرات حمایت میخواهد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-آنطوركهخبرگزاريدولتيمغولستان)مونتسامه(اعالمكردهاست، اين كشور صادرات گوشت به ايران را آغاز كرده است. بر اين اساس، يك محموله چهار هزار تني گوشت گوسفند، اولين محموله گوشتي بوده كه در چارچوب موافقتنامه منعقده ميان شركتهاي »اكو فود تريدينگ« و »دارخان ميت فود« روز جمعه به ايران ارسال شده است.

مقاماتايندوشركتمغولستانيگفتند،صادراتگوشتبهايران،بازارصادراتي محصوالتمغولستانراگسترشميدهد.

بر اساس اعالم مقامات وزارت كشاورزي مغولستان، اين كشور قادر به صادرات ساالنهبيشاز001 هزارتنگوشتاست.اگراينكشوربتواندبهطوركاملازاين ظرفيتاستفادهكند،كيفيتگوشتمغولستاندربازارهايبينالملليشناخته شده خواهد شد و اين موجب بهبود معيشت گلهداران مغول خواهد گشت.

گروه بازرگانی- در حال حاضر ايران هشتمين توليدكننده عسل دنيا است و بي//ش از 80 هزار تن از اين محصول در كشور توليد ميشود كه دو درصد عسل توليدي صادر ميشود. بر همين اساس معاون وزير جهاد كشاورزي در همايش زنب//ورداري ارگانيك با بيان اينكه بايد با سرعت زياد خود را با علوم و فنون روز آشنا كنيم، اظهار داشت: در غير اين صورت از دنيا عقب ميمانيم.

حسن ركني با بيان اينكه 2 درصد عس//ل توليدي كش//ور صادر ميشود، گفت: بين 1500 تا 1600 تن عس//ل از كش//ور صادر ميش//ود كه اين عدد در برخ//ي س//الها به 5 ه//زار تن نيز رس//يده است، البته دليل اين صادرات كم، پايين بودن كيفيت عسل توليدي كشور نيست، بلكه باال بودن قيمت آن در بازارهاي جهاني است.

معاون وزير جهاد كشاورزي در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به باال بودن قيمت عسل گفت: با وجود اينكه اقبال زيادي به توليد عسل ايران در دنيا وجود دارد اما به دليل قيمت باالتر آن در بازار ايران اولويت عس//ل تولي//دي در بازار داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد.

وي همچنين با بيان اينكه ما توليد عسل را كار اصلي زنبورداري نميدانيم، تصريح كرد: مس//اله بسيار مهم در اين زمينه بحث گردهافش//اني است كه به توليد محص//والت كش//اورزي كمك ميكند. ركني با بيان اينكه بيش از 80 هزار تن عس//ل در كشور توليد ميشود، گفت:حدود5/7ميليونكلونيزنبورعسل در كشور داريم كه از نظر تعداد كلونيها رتبه چهارم و از نظر توليد عس//ل رتبه هشتم دنيا را داريم.

وي با اش//اره به ضرورت توليد عسل ارگانيكدركشورتصريحكرد:اگربخواهيم محصوالتي مانند زعفران و چاي ارگانيك در كشور توليد كنيم، بسيار راحت تر از توليد عسل ارگانيك است چراكه در توليد عس//ل ارگانيك با حشرهاي مانند زنبور مواجههستيمكهتاشعاع01 كيلومتري در روز پرواز ميكند، بنابراين بايد در اين شعاعتمامشرايطواستانداردهايارگانيك رارعايتكنيمتاتوليدعسلارگانيكدچار مشكلنشود.

ص/ادرات 2 كانتينر محصوالت لبنيبهآمريكا

معاون وزير جهاد كش//اورزي در امور دام همچنين در ادامه به رش//د آخرين آمار صادرات كش//ور در س//ال 96 اشاره كرد و گفت: از ابتداي امسال تاكنون 12 هزار تن مواد پروتئيني در حوزه طيور و دوهزارتنتخممرغبهكشورهايمختلف صادر شده است.

وي ب//ه آخري//ن وضعيت ص//ادرات محصوالت دامي اش//اره كرد و گفت: در حال حاضر هيچ محدوديتي براي صادرات فرآوردههاي طي//ور و تخممرغ نداريم و اكثر محصوالت لبني عالوه بر كشورهاي منطقه، به كشورهاي اروپايي و آمريكا هم صادر ميشود.

وي به ارسال دو كانتينر از محصوالت لبن//ي به آمريكا نيز اش//اره كرد و گفت: محصوالت ما در اين بازار حضور دارد و در حال دريافت سفارشهاي جديدي براي صادرات به اين كشور هستيم.

ركني در م//ورد صادرات محصوالت دامي به قطر هم با توجه به شرايط جديد پيشآمده اظهار داش//ت: آمادگي كامل براي ارس//ال محصوالت خ//ود را داريم ك//ه قطريها ميتوانن//د از اين موضوع استفادهكنند. حضوردربازارهایصادراتی معاون وزير جهاد كشاورزي در امور دام با تاكيد بر اينكه قيمت تمامش//ده تاثي//ر زي//ادي بر حض//ور در بازارهاي صادرات//ي دارد، خاطرنش//ان كرد: اگر بخواهي//م در بازاره//اي جهاني حضور پيدا كنيم، بايد هزينههايمان را كاهش و به//رهوري را افزاي//ش دهيم و وجود برنامهه//اي حمايتي دول//ت در حوزه صادرات ميتواند بس//يار موثر باش//د، كمااينكه س//ال گذشته با حمايتي كه از صنايع لبني شد شاهد افزايش 100 هزار تني صادرات لبنيات بوديم.

وي تصريح كرد: برخي از بازرگانان به واسطه اينكه نميخواهند بازارهاي خود را از دست بدهند، در هر شرايط سختي كار خود را ادامه ميدهند و اين را هم بايد در نظرگرفتكهباتوجهبهنوساناتكشوردر برخي مقاطع ميتوان محصولي را صادر و در برخي مقاطع آن را وارد كرد.

سازمانحمايت،حقوقدامداران را هم ببيند

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور دام در م//ورد آخرين وضعيت افزايش قيمت ش//يرخام و محص//والت لبني گفت: س//ه سال است قيمت شير هيچ افزايشي نداشته در حاليكه بايد سهم توليدكننده هم ديده شود، اما در نهايت سازمان حمايت وظيفه تعيين قيمتها را دارد. ركني ادامه داد: از دستگاههاي نظارتي توقع ميرود شرايط عادالنهاي ميان توليدكنندگان شير خام و صنايع لبني ايجاد كنند تا اگر قرار اس//ت در قيمت نهايي محصوالت لبني افزايش صورت گيرد حتما سهم توليدكنندگان شير خام نيز ديده شود.

ركني گفت: توليدكنندگان شير خام در بحث افزايش قيمت محصوالت لبني مغموم ش//دهاند كه الزم است در اين زمينه تجديد نظر صورت گيرد.

ق/رار گرفت/ن پني/ر در س/بد حمايت دولت

همچني//ن در ادام//ه مديرعام//ل سازمان تعاون روستايي با اعالم توافق ب//ا وزارت تع//اون، كار و رفاه اجتماعي براي قرارگيري پنير در سبد حمايتي دولت گفت: اين امر در راستاي حمايت از توليد شيرخام دامداران صورت گرفته است. حسين صفايي اظهار كرد: روزانه 800 تن ش//ير خام مازاد دامداران در هفت تا هش//ت استان كشور كه مراكز فعال ما در آنجا حضور دارند جمعآوري ميش//ود و در دورههاي 45 روز بهطور م//داوم و در گردش مطالبات دامداران تسويه ميشود.

وي اف//زود: ب//ا توجه به اينكه ش//ير خام دامداران هر روز خريداري ميش//ود در نهاي//ت 30 درصد مطالبات دامداران ب//ه صورت بدهي در گردش اس//ت و در نهايت پرداخت ميش//ود ام//ا در برخي استانها تسويه شير خام به صورت نقدي در حال انجام اس//ت. مديرعامل سازمان تعاون روس//تايي ادامه داد: اواخر س//ال گذشته دولت بسته حمايتي از شيرخام را مصوب كرد ك//ه داراي چند بند بود، يكي از آنها پرداخت مشوق صادراتي به مبل//غ 300 تومان ب//ه ازاي صادرات هر كيلو شير خام است.

وي همچنين درباره آخرين وضعيت شير خشك باقيمانده از خريد تضميني ش//يرخام گفت: در س//الهاي گذشته در نهايت 12 هزار تن ش//ير خش//ك كش//ور صادر ميش//د اما در سال 95 توانس//تيم با گشايش بازارهاي عراق و روس//يه 26 هزار تن شير خشك مازاد را صادر كنيم.

مديرعامل س//ازمان تعاون روستايي درخص//وص وضعيت پرداخت مش//وق صادراتي لبنيات افزود: تاكنون تنها 200 ميليارد تومان پرداخت شده و مابقي آن بايد تا پايان سالجاري پرداخت شود.

واكنش ب/ه بازپسگيري قانون انتزاع

مديرعامل سازمان تعاون روستايي در ادامه به موضوع بازپسگيري قانون انتزاع از وزارت جه//اد كش//اورزي نيز واكنش نش//ان داد و گفت: به موضوع كشاورزي در گذشته تنها به توليدكردن به صورت انبوه توجه ميشد و تجارت را موضوعي ميدانس//تند كه بايد توس//ط بازرگانان دنبال شود اما امروزه اين نظريه منقضي شده اس//ت و برايجاد زنجيرههاي توليد تاكيد ميشود.

صفايي گفت: پيوند دادن بخشهاي بازرگاني و توليد به يكديگر راهكار غالبي است كه سالهاست در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد و در ايران 50 تا 60 سال از اين امر عقب هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.