گراني 15 درصدي آب بستهبندي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- آخرين وضعيت توليد و صادرات آب بستهبندي از اين قرار است كه قيمتآببستهبندي)آشاميدنيومعدني(01 تا51 درصدافزايشيافتهاست.در همينخصوصدبيرانجمنتوليدكنندگانآبهايمعدنيوآشاميدنيبااشارهبه آخرين وضعيت صادرات و واردات آب بستهبندي، اظهار كرد: در سال گذشته يك ميليونو007 هزاردالرآببستهبنديازايرانصادرشدهوعمدهكشورهايمدنظر به عنوان بازار هدف شامل عراق، افغانستان و تركمنستان بوده است.

پيمانفروهردرموردمشكالتموجوددرحوزهصادراتآببستهبندياظهار كرد: آب بستهبندي به دليل سنگيني محصول و حجم زياد، هزينه حملونقل بااليي از كارخانه تا بازار هدف را شامل ميشود و به همين دليل براي رقابتپذيري در بازار هدف با مشكالت بسياري همراه است.

دبيرانجمنتوليدكنندگانآبهايمعدنيوآشاميدنيبااشارهبهاينكهناامني در بازار كشورهاي همسايه از جمله افغانستان و عراق، تجار ايراني صادركننده آب بستهبنديرابانگرانيهاييروبهروكردهاست،گفت:عالوهبراينمشكلبازاريابي در تجارت آب بستهبندي نيازمند صرف هزينه است و به دليل اينكه واحدهاي توليديدراينبخشازنظرماليوضعيتچندانمناسبيندارند،فرآيندبازاريابي انجام نميشود كه همين مساله موجب شده صادرات آب بستهبندي طي 10 سال گذشته با افت روبهرو شود.

فروهرهمچنيندرخصوصافزايشقيمتآببستهبنديدرسالجارياعالم كرد: تعيين قيمت به واحدهاي توليدي واگذار شده و نظارت از طريق سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مدنظر قرار ميگيرد. در حال حاضر افزايش 10 تا 15 درصدي اين محصوالت در دستور كار قرار گرفته كه ميزان تغييراتبرعهدهواحدهايتوليدياست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.