خروج ايران از انزوا

نگاه رسانههاي فرانسه به قرارداد توسعه پارس جنوبی؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژي- امضاي نخستين قرارداد جدي//د نفتي در دوران پس//اتحريم ميان ش//ركت ملي نف//ت ايران و كنسرس//يوم بينالمللي به رهبري شركت نفتي توتال فرانس//ه براي توسعه فاز 11 پارسجنوبي نش//ان داد كه سياستهاي جديد آمريكا لفاظي هستند يا شكست خوردهاند و اين قرارداد گواه بيش//تري از غيرقابل برگشت بودن توافق هس//تهاي است و اين توافق از سوي همه طرفين رعايت شده و هيچكس قصد نقض آن را ندارد.

قرارداد توتال در رسانههاي جهان به ويژه رسانههايفرانسهبازتابگستردهايداشتو آنرا»سيگنالقويتهرانبهسرمايهگذاران اروپايي«و»نتيجهتوافقبينالملليبرجام« ارزيابي كردند.

ايران طبق آمار اخير نفت و گاز منتشر ش//ده از طرف ش//ركت بريتيشپتروليوم بزرگترين ذخاير هيدروكربور جهان )نفت و گاز( را داراست. اين منابع كه بزرگترين امتياز نسبي اقتصادي و استراتژيك ايران است از اهميت ويژهاي برخوردار است

درچنينشرايطيميتوانگفتتوتالاز فرصتايجادشدهدرپساتحريمباهوشياري تمام استفاده كرد.

با توجه به اينكه براي توتال يك ميليارد دالري كه قرار است در فاز اول براي توسعه فاز 11 پارسجنوب//ي وارد ايران كند رقم خيلي بزرگي نيست بنابراين ريسكهاي مالي اين قرارداد براي اين ش//ركت نسبتا پايين اس//ت و ارزش اين را دارد كه اولين ش//ركتي باشد كه در پسابرجام پا به ايران ميگذارد.در همين حال احمد بن س//الم، تحليلگرموسسهاودوسكيوريتيزدراينباره گفت:»شركتهايزياديازجملهشلواني ميخواستنداولينشركتيباشدكهبهايران برميگردند... تبديل شدن به اولين شركتي كه در اين پسابرجام پا ميگذارد و باز نگه داشتن دفتر شركت )در طول تحريمها( از س//وي مسووالن ايراني اقدام مثبتي تلقي ميشود. توتال از اين پس در جايگاه خوبي براي ب//ه دس//ت آوردن پروژههاي جديد احتمالي در ايران قرار خواهد داشت.«

فيليپ چالدك، تحليلگر مسايل نفت و گاز در موسس//ه بلومبرگ اينتليجنس در لن//دن هم گفت: »ايران يكي از معدود الدورادوهاي )سرزمين پر از ثروت و سود( ب//راي ش//ركتهاي نفتي جهان ...ت//سا ميداني//د كه نفت و گاز آنج//ا وجود دارد بنابراين اكتشاف كمي الزم است و هزينه توليد نفت هم پايين اس//ت. ريسك )بازار ايران( قابل توجه است اما منافع حضور در آنجا بزرگتر از ريسكش است.«

رابين ميلز، رييس موسس//ه مشورتي قمر ان//رژي در دوبي هم درخصوص ابعاد سياسي قرارداد توتال با ايران گفت: »اين قراردادموجبميشوددرصورتتالشهاي )آمريكا( براي وضع تحريم بيش//تر عليه ايران، فرانس//ه و چين، برخي پوششهاي ديپلماتيك براي ايران را فراهم كنند.«

همچنين »فيگارو« پرش//مارگانترين روزنامه فرانس//ه كه پيشتر چند گزارش و مصاحبه در مورد اين قرارداد منتشر كرده بود،پسازامضايتوافقنهايينيزدوگزارش در اين ارتباط منتشر كرد.

توافقتوتالوايران،نتيجهبرجام است

تارنماي روزنامه فيگارو در گزارش//ي با عنوان »توتال،؛ پيشرو در بازگشت غربيها به ايران« نوشت: اين شركت فرانسوي روز دوش//نبه توافق همكاري براي استخراج از مي//دان گازي عظي//م پارسجنوبي را امضا كرد.

در اين گ//زارش با بيان اينكه پاتريك پويانه، مديرعامل توت//ال اعالم كرده اين قرارداد نشانه بازگشت توتال به ايران و يك روز تاريخي براي شركت فرانسوي بهشمار ميرود، آمده است: اين بازگشت همچنين يك روز تاريخي براي ايران بهشمار ميرود چراكه نخستين قرارداد با يك شركت نفتي غربي است.

فيگارو امض//اي اين تواف//ق را نتيجه تواف//ق تهران و قدرته//اي بزرگ جهان در سال 2015 و برداشته شدن بخشي از تحريمهايبينالملليبرنامههستهايايران، ارزيابي كرده است.

پرشمارگانترينروزنامهفرانسههمچنين در گزارشي ديگر با تيتر »توتال يك قرارداد 4/8 ميلي//ارد دالري با اي//ران امضا كرد« نوشت: گروه نفتي توتال نخستين شركت غرب//ي در اين حوزه به ش//مار ميرود كه به ايران بازگشت و اين اقدام خود را باعث »احس//اس غرور و افتخار« دانست.فيگارو با اشاره به جزييات اين قرارداد بينالمللي ي//ادآوري ميكن//د كه غ//ول نفتي توتال س//ومين شركت فرانسوي پس از »رنو« و »پژو سيتروئن« و نخستين شركت نفتي غرباستكهبهايرانبازميگردد.ايننشريه فرانسويبهنقلازمسووالنتوتالمينويسد: اين قرارداد يك توافق بزرگ براي توتال و به صورت رس//مي نشان از بازگشت ما به ايران براي نوشتن برگ جديدي در تاريخ اين شركت و اين كشور است. ما احساس غروروافتخارميكنيمكهنخستينشركت بينالمللي حوزه نفت هستيم كه به دنبال نتيج//ه دادن توافق بينالمللي در موضوع هس//تهاي با ايران در س//ال 2015 كه به توس//عه روابط ايران و اروپا كمك ميكند، اين قرارداد را امضا كرديم.

فيگارو در بخش ديگري از اين گزارش يادآوري ميكند كه اي//ن قرارداد با وجود موضع خصمانه واشنگتن كه عاديسازي رواب//ط تج//اري ايران و جهان را مش//كل ميكند، امضا شده است.

اين رس//انه پرشمارگان فرانسه با بيان اينكه اي//ران چهارمين ذخاير نفت و پس از روس//يه، دومين ذخاي//ر گازي جهان را داراست، ميافزايد: توتال اميدوار است كه اين قرارداد فرصتهاي ديگري در حوزههاي نفت، گاز و پتروشيمي در ايران بگشايد.

از طرف ديگر ايران كه به سرمايهگذاري كالن خارجي نيازمند است، اميدوار است كه بازگشت توتال، ديگر شركتهاي غربي و آسيايي را براي ورود به بازار ايران ترغيب كند.

تارنمايشبكهخبريفرانس42 نيزكه در سه گزارش به موضوع قرارداد گازي توتال و ايران پرداخت در گزارشي با عنوان »توتال در اي//ران: يك تعه//د بلندمدت براي يك قرارداد تاريخي گاز« نوشت: گروه فرانسوي توتال نخستين غول نفتي است كه براي استخراج گاز به ايران بازگشت؛ »نخستيني كه اتفاقي و بدون برنامه نبود.«اين گزارش بااشارهبهجزيياتاينقرارداد8/4 ميليارد دالري ميافزاي//د: توتال دوباره پا در حوزه گازي اي//ران در خليجف//ارس گذاش//ت و قرارداد استخراج گاز، بزرگترين ذخاير گاز طبيعيجهانراامضاكرد.فرانس42 اضافه ميكند: دو سال پس از توافق هستهاي كه درهايكاهشبرخيتحريمهايبينالمللي عليه ايران را گش//ود، اينك توتال فرانسه به نخس//تين غول نفتي غرب كه به ايران بازميگردد، تبديل شده است.

فرانس 24 همچنين با بيان تاريخچه كشف ميدان گازي پارسجنوبي در سال 0791،يادآوريميكندكهاينميدانگازي 9 هزارو007 مترمربعوسعتداردومورد توجه تمام شركتهاي بزرگ نفتي است.

در ادامه اي//ن گزارش كريس هيندل، تحليلگر ارش//د حوزه نفت و گاز انگليس در گفتوگ//و با فرانس 24 اظهار ميكند: به عنوان نخستين بازگشت، شرايط بسيار رضايتبخش بود.اين تحليلگر با اش//اره به مدت02 سالهقراردادتوتالباايرانميافزايد: توافقهايپيشينباايرانبسياركوتاهوحتي بيش از حد كوتاهتر از آن بود كه شركتهاي خارجي واقعا بهره ببرند.

هيندل با اش//اره به مزيتهاي قرارداد امضاشده ميافزايد: ايران اميدوار است كه ديگر ش//ركتهاي نف//ت و گاز از همتاي فرانسوي خود پيروي كنند.

اين تحليلگر حوزه نفت و گاز انگليس با اشاره به موضع سختگيرانه دونالد ترامپ، رييسجمه//ور آمريكا علي//ه ايران تاكيد ميكند:توتالبرخالفتهديدهايواشنگتن به آمريكا و ديگر ش//ركتهاي نفتي پيام ميدهد كه بر ثبات سياسي و ديپلماتيك )ايران( شرطبندي ميكند.

ويميافزايد:شگفتزدهنخواهمشداگر »اني«)شركتايتالياييفعالدرصنعتنفت و گاز(، »شل« يا »گازپروم« بازگشت به ايران را در ماههاي آينده اعالم كنند.

هيندل اضافه ميكند: اين قرارداد يك پيروزي تاريخي ب//راي ميانهروهاي ايران است تا بتوانند به محافظهكاران نشان دهند كه رويكرد آنها نتيجه داده است.

تارنماي روزنامه ليبراس//يون نيز در گزارش//ي در زمينه قرارداد گازي توتال و اي//ران، نوش//ت: پس از »رن//و« و »پژو س//يتروئن«، توتال نيز به ايران بازگشت و روز دوش//نبه در ته//ران ي//ك قرارداد دو ميليارد دالري )در مرحله نخس//ت( براي اس//تخراج گاز از ميدان نفتي مهم پارسجنوبي امضا كرد.

ليبراس//يون با بيان اينكه اين قرارداد در فضاي پيچي//ده ژئوپليتيك و با وجود انتقادهاي آمريكا از توافق هس//تهاي سال 2015 امضا شده است، حضور يك شركت چيني در كنسرسيوم اين قرارداد را مزيتي براي ايران جهت اطمينان بخش//يدن به تهرانوهمچنينتوتالبرايپايداريقرارداد تعبيرميكند.

س/يگنال ق/وي ته/ران ب/ه سرمايهگذاراناروپايي

راديو فرانسه نيز با انتشار دو گزارش در زمينه قرارداد توتال با ايران، عالوه بر مرور پيشينه همكاريهاي نفتي ايران و توتال به مزيتها و اطالعات توافق جديد اش//اره و اضافه ميكند: با حمايت طرف فرانسوي، تهران يك سيگنال قوي به سرمايهگذاران اروپايي فرستاده است.

اينرسانهفرانسويدرگزارشديگريدر همينارتباطبااشارهبهاينكهتوتالنخستين شركت غربي در حوزه نفت است كه به ايران بازميگردد، آورده است: اين قرارداد با وجود موضعخصمانهواشنگتنوراياخيرمجلس سنا به تحريمهاي جديد عليه ايران صورت گرفتهاست.

خبرگزاريفرانسهنيزدرگزارشيبااشاره به شمارش معكوس براي امضاي نخستين قرارداد جديد نفتي در دولت يازدهم با توتال فرانسهنوشت:توتالنخستينشركتنفتي غرب است كه به ايران بازميگردد.

خبرگزاري فرانسه نوشت: شركت توتال در راس يك كنسرسيوم بينالمللي امروز در تهران يك تواف//ق 4/8 ميليارد دالري به منظور توسعه ميدان گازي بزرگ ايران امضاميكنند.

خبرگزاري فرانس//ه اضافه ميكند كه پاتريك پويانه، مدير عامل ش//ركت گروه فرانس//وي توتال قرار اس//ت براي امضاي اين قرارداد 20 ساله كه توافق اوليه آن در نوامبر6102 بهدستآمدهاست،شخصابه ايران سفر كند.

مش/اركت 2 ميلي/ارد دالري در صنعتپتروشيميايران

اين در حالي است كه معاون وزير نفت با اشاره به مذاكرات انجام شده با شركت توتال فرانسهبرايساختسهمجتمعپتروشيمي گفت:درصورتتوافقنهايي،توتال5/1 تا 2 ميليارد دالر در صنايع پتروشيمي ايران سرمايهگذاريخواهدكرد.مرضيهشاهدايي در جمع خبرنگاران در تش//ريح مذاكرات ش//ركت ملي صنايع پتروشيمي با توتال فرانس//ه براي ساخت مجتمعهاي جديد پتروش//يمي در ايران اظهار كرد: براساس آخرين گفتوگوها، دو طرف بر س//اخت مجتمع پتروشيمي در مجموع با ظرفيت توليدساالنهحدوددوميليونو002 هزار تن محصول پتروشيمي و پليمري به توافق دستيافتهايم.

وي با اعالم اينكه هماكنون روي ساخت دو مجتم//ع توليد يك گريد ويژه و خاص پلياتيلن و يك مجتمع اتان كراكر با هدف تبديل اتان به اتيلن توافق ش//ده اس//ت، تصريح كرد: پيشبيني ميشود در صورت توافق نهايي، شركت توتال فرانسه بين5/1 تا2 ميليارددالرسرمايهگذاريدرصنعت پتروشيمي ايران داشته باشد.

مديرعاملشركتمليصنايعپتروشيمي ايران با تاكيد بر اينكه ويژگي مهم قرارداد و مشاركت احتمالي توتال فرانسه در صنايع پتروشيمي، انتقال دانش فني براي توليد يك گريد ويژه و خاص توليد پلياتيلن در ايران است، افزود: هماكنون روي ساخت دو مجتمعتوليدپلياتيلنومحصوالتپليمري هر يك با ظرفيت توليد ساالنه 500 هزار تنتوافقشدهضمنآنكهظرفيتواحداتان كراكر هم حدود يك تا 1/2 ميليون تن در سال برآورد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.