امضاي 76 قرارداد براي اجاره نفتكشهاي ايران

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

مديرعاملشركتملينفتكشايران با بيان اينكه ن//اوگان حمل گاز مايع (LPG) كشور توسعه مييابد، گفت: از زم//ان اجراييش//دن برجام تاكنون 76 قرارداد اجاره كشتي با شركتهاي خارجي از جمله ش//ركتهاي اروپايي امضا شده است.به گزارش شركت ملي نفت، سيروس كيانارثي افزود: شركت نفتكش افزون بر اينكه توان پاس//خ به تمامي نيازهاي شركت ملي نفت ايران را دارد، آماده است در صورت درخواست واعالماينشركت،بهتامينكشتيهاي مورد نياز جهت ص//ادرات نفت و گاز كشور نيز اقدام كند.وي درباره وضعيت ناوگان شركت ملي نفتكش ايران افزود: شركت ملي نفتكش ايران با ناوگاني به ظرفيت 15/5 ميليون تن، بزرگترين شركت كشتيراني نفتي جهان به لحاظ ظرفيت به ش//مار ميرود. ناوگان اين شركت هماكنون با برخورداري از پرچم، كالس و بيمه معتبر بدون هيچ مشكلي در آبهاي بينالمللي تردد دارد.

كيان ارثي با اشاره به اجرايي شدن سياستهاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از داخل از سالهاي گذشته در شركت ملي نفتكش ايران، افزود: خريد حدود 90 درصد سوخت مورد نياز ناوگان از مباديداخلي،تهيه08 درصدازروغن و روانكارهاي دريايي از ش//ركتهاي ايراني، تامين 90 درصد مواد شيميايي مورد نياز كشتيهاي ناوگان از داخل، خري//د 303 قل//م از اق//الم مصرفي و عموم//ي كش//تيها از داخل)اين رقم تا 600 قلم نيز قابل افزايش اس//ت( و واگذاري تعميرات برخي از ماشينآالت كش//تيها از جمله موتورهاي ژنراتور و موتور اصلي به ش//ركتهاي داخلي بخش//ي از فعاليتهاي ش//ركت ملي نفتكش ايران در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.

كيان ارثي ب//ا موثر خواندن برجام در صنعت نفت افزود: با اجرايي شدن برجام و رفع تحريمها، موانع پيشروي فعاليتهاي بينالمللي ش//ركت ملي نفتكش ايران نيز برداشته شد، به طوري كه كالس، بيمه، پرچم و ديگر الزامات بينالمللي ناوگان شركت ملي نفتكش مجددا برقرار و تردد ناوگان اين شركت به بنادر اروپايي از سرگرفته شد كه از جمله آن ميتوان به بازگش//ت دوباره ناوگان اين شركت به بنادر اسپانيا، هلند و ... اشاره كرد.

وي ادامه داد: با گشايشهاي ايجاد شده در برجام، همكاري با شركتهاي بزرگنفتيوموسساتمعتبربينالمللي مجدا آغاز شد و كشتيهاي ناوگان نيز دوباره به اجاره ش//ركتهاي خارجي درآمد. در مجموع با اين اقدامات شركت ملي نفتكش ايران توانس//ت بار ديگر حضورخودرادربازارهايجهانيتثبيت و درجهت باز پسگيري سهم خود از بازارهاي بينالمللي اقدام كند.

مديرعاملشركتملينفتكشايران افزود:اززماناجراييشدنبرجامتاكنون 76 قرارداد اجاره كشتي با شركتهاي خارجي از جمله ش//ركتهاي اروپايي منعقد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.