گلورد،سيوسومينسدآبگيريشدهدولتيازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

با توجه به اينكه ايران با بحران ش//ديد آب دس//ت به گريبان اس//ت، الزم اس//ت همه مس//ووالن و مردم براي استفاده صحيح و بهرهبرداري از هر قطره آبي تالش كنند.

از همين رو وزارت نيرو در يك سال اخير فعاليت خود در زمينه سد برابر با 10 سال فعاليت در زمينه آبرساني دولتهاي قبل عمل كرده است، به طوري كه در سال جاري پنج سد در كشور افتتاح، سه سد آبگيري و يك سد آماده افتتاح و يك سد نيز آبگيري ميشود و نيز تا پايان سال ‪10 69،‬ سد ديگر افتتاح و آبگيري خواهد شد.

روز گذشته سد گلورد كه بعد از سدهاي البرز و شهيد رجايي سومين سد مهم مازندران است، سيوسومين سدي است كه در دولت يازدهم افتتاح يا آبگيري شده است و چند سد ديگر نيز در دستور كار قرار دارد كه تاپايان سالجاري افتتاح يا آبگيري ميشود.

حميد چيتچيان در آيين آغاز آبگيري سد بتني گلورد در شرق مازندران با اشاره به پشتيبانيهاي صورت گرفته براي احداث سد گلورد اظهار كرد: از دهه 30 كه فعاليتهاي سدس//ازي در ايران آغاز شده، مجموع سدهايي كه در كش//ور ساخته ش//ده، امكان ذخيرهسازي 41ميليارد مترمكعب آب را داش//ت كه به صورت ميانگين 500 ميليون مترمكعب آب از اين س//دها استحصال ميشد.

وي افزود: از ابتداي انقالب تا ابتداي دولت يازدهم يعني از سال 57 تا 92 طي52 سال،02ميلياردمترمكعبآبتنظيمشدهبهظرفيتذخيرهسازيآب در سدها اضافه شد اما به صورت متوسط ساالنه در دولت يازدهم 800 ميليون مترمكعب آب از سدهاي كشور استحصال شده است.

چيتچياناظهاركرد:سدهايساختهشدهدردولتيازدهمكهبهبهرهبرداري و آبگيري رسيدند توان تنظيم و استحصال 4/5 ميليارد مترمكعب آب را دارند كه به ازاي هر سال يك ميليارد 125و ميليون مترمكعب ظرفيت تنظيم آب به كشور اضافه شد و اين نمونه بارز اقدام و عمل دولت يازدهم بود.

وزير نيرو درباره تامين آب ش//رق مازندران از طريق سد گلورد عنوان كرد: بخش اعظم مشكل آبشرب و كشاورزي شرق مازندران با آبگيري سد گلورد مرتفع ميشود.

وي با اشاره به آبرساني روستايي در كشور عنوان كرد: با كمك دولت و مجلس منابع اعتباري خوبي براي آبرساني روستايي در كشور اختصاص داده شده است. در دولت يازدهم به پنج هزار و 400 روستا، آبرساني شده است و تنها در سال 94 به دو هزار و 958 روستا آبرساني شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.