پيشنهاد 11 ميليارد دالري هند به ايران براي ميدان گازي فرزاد B

Jahan e-Sanat - - News - خبر

كنسرسيوم هندي تمايل دارد حداكثر 11 ميليارد دالر براي توسعه ميدان گاز طبيعي بزرگ ايراني و ساخت زيرساخت براي صادرات گاز از اين ميدان هزينه كند البته تا زماني كه تهران سود منطقي براي اين پروژه را تضمين كند.نارندرا كومار ورما، مديركل واحد سرمايهگذاري خارجي ش//ركت نفت و گاز طبيعي هند در مصاحبه با بلومبرگ گفت: شركت ‪Videsh ONGC‬ حداكثر ش//ش ميليارد دالر را براي توسعه ميدان فرزاد B صرف و باقي آن را براي س//اخت تاسيسات صادرات گاز مايع و پيشنهاد كرده است.وي در ادامه افزود: كنسرسيوم هندي به دنبال سود حدود 18 درصد است و شركتهاي هندي تمايل دارند همه گازي كه از اين پروژه صادر ميشود را خريداري كنند.

ورما در يك مصاحبه تلفني به بلومبرگ گفت: ما بهترين پيشنهادمان را به ايرانيها دادهايم و اكنون با آنهاست كه با اين پيشنهاد موافقت كنند يا خير. ما به مقامات ايراني به شكل بسيار واضحي گفتهايم كه يك سود ابتدايي ضروري است.هند كه چهارمين خريدار بزرگ الانجي در جهان است بهدنبال سرمايهگذاري در منابع گازي براي تامين تقاضاي رو به رشد و تشويق استفاده از سوختهاي پاكتر است.

اميرحسين زمانينيا، معاون وزير نفت ايران ماه گذشته اظهار كرده بود: مذاكرات با طرف هندي درباره فرزاد B ادامه دارد و پيشرفت زيادي كرده است. ايران همچنين سرگرم مذاكره با گازپروم روسيه درباره ميدانهاي فرزاد است.اين دو كشور قصد داشتند تا ماه فوريه براي توسعه ميدان فرزاد B ك//ه طبق اعالم هند، حدود 19 تريليون فوت مكعب ذخاير گاز دارد، قراردادي منعقد كنند. كنسرسيوم هندي كه شامل شركت ايندين اويل كورپ و ش//ركت اويل ايندياست، حداقل از سال 2009 در تالش براي كسب حقوق توسعه ميدان گازي فرزاد B بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.