پرشدن 105 حلقه چاه غيرمجاز در بهار امسال

Jahan e-Sanat - - News -

معاون حفاظت و بهرهبرداري ش//ركت آب منطق//هاي تهران از پر و مسلوبالمنفعه شدن 105 حلقه چاه غيرمجاز در محدوده استان تهران از ابتداي سالجاري تا پايان خرداد ماه خبرداد.

محمدرضا خانيكي با بيان اين مطلب اظهار كرد: در قالب پروژه انجام عمليات انسداد چاههاي غيرمجاز و در راستاي طرح احيا و تعادلبخشي آبهايزيرزميني501 حلقهچاهغيرمجازدرمجموعبهعمق0442 متر و آبدهي 100 ليتر بر ثانيه پر و مسلوبالمنفعه شده است.

وي ادامه داد: با انجام اين عمليات از خروج ساالنه حدود دو ميليون مترمكعب آب از سفرههاي آب زيرزميني استان تهران جلوگيري به عمل آمد.خانيكي با اشاره به اينكه طي اين مدت 255 حلقه چاه غيرمجاز نيز شناساييشدهاست،بيانكرد:ازحفر52 حلقهچاهغيرمجازنيزجلوگيري به عمل آمده اس//ت.معاون حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي ته//ران اظهار كرد: عالوه بر موارد يادش//ده طي اين مدت 843 حلقه از چاههاي محدوده اس//تان تهران از ابتداي س//الجاري تا پايان خردادماه توسط گروههاي گشت و بازرسي مورد كنترل و بهرهبرداري قرار گرفته است.وي ادامه داد: همچنين 18 دستگاه حفاري غيرمجاز نيز توقيف و به پاركينگهاي مربوطه امورات منتقل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.