#خوزستان میسوزد!

مصائب اقتصادی - اجتماعی ریزگردها، خاموشی، بیآبی و گرمای بیسابقه ادامه دارد؛

Jahan e-Sanat - - News -

فاطمه بيكپور- ه//رم گرما كه به صورتت بنشيند و به آني احساس سوختن میكني، گرماي 54 درجه رخنمايي ميكند. خوزستان از يك ماه قبل با گرماي بيسابقهاي روبهرو شده كه زندگي و معيش//ت را براي ساكنان آن دشوار كرده است؛ س//رزميني كه اقدامات طبيعت و دستكاريهاي مسووالندرطبيعتش،هردوبهيكاندازهاثراتشوم درزندگيشانبرجاگذاشتهاست.وقتيدراهوازقدم بزني، فقط با شهر خالي در ظهرهنگام و مغازههاي تعطيل و فروشندگان و رانندههاي ناراضي و ناراحت ازمشكالتيكهحاالنوبتگرماستكهبرايآنهارقم بزند، روبهرو نميشوي. به ياد روستاهاي اطراف اهواز و كودكان آنجا ميفتي كه دو سال قبل كه گرمايي در اين حد وجود نداشت، در بيابانها ميدويدند و تنهاآبموجوددرخانهشانحوضچهلجنگرفتهاي بود براي استفاده در خانه و نوشيدن. حاال آن زنان و كودكان و جوانان در اين هواي اهواز چه ميكنند؟ آيا آبيبرايآنهالولهكشيشدهاست؟وقتييادآنبيابان تفتيدهونخلهايخشكشدهميافتم،خوزستانرا بيپناهترازهرزمانيميبينم.

لجنزدايي از نف/ت در مخازني با درجه حرارت07 سانتيگراد

گرماي اهواز زماني براي ما معنا پيدا ميكند كه متوجه ميشويم وضعيت كارگران شركت نفت در اين هوا به چه صورت است. رضا هونجاني، مهندس پيمانكار ش//ركت نفت است كه در پروژهاي كه در دستدارد،چندينكارگرتحتنظراوكارميكنند. وقتي از شرايط كار و تاثير گرماي هوا از او پرسيدم، به وضعيتي پي بردم كه شايد براي كمتر فرد عادي قابل تصور و تحمل باش//د. كارگراني كه در بخش تعميرات كارخانجات نفت كار ميكنند، شرايط به مراتبدشوارتريدارند.كارشانجداسازينفتوگاز ازداخلمخزناست.زيرتابشمستقيمآفتابداخل مخازنيميروندكهازچهارجهتبستهاستودماي درون آن 70 درجه سانتيگراد است. به مدت يك ربع داخل مخزن كار ميكنند، ميآيند بيرون، روي بدنشان آب ميريزند و آب يخ ميخورند و دوباره داخل مخزن برميگردند. هونجاني تاكيد ميكند: اين كارگران، افراد حرفهاي در اين كار هس//تند و در اين پروس//ه لجنزدايي ه//ر فرد عادي ممكن اس//ت تاب نياورد و در اين گرما از بين برود، اما با اين وجود برخي از همين كارگران قوي و حرفهاي، دچارگرمازدگيهايشديديميشوندوكارشانبه بيمارستانميكشد.

يكي ديگر از اقش//اري كه درخصوص تغيير وضعيتشان در گرماي بيسابقه اهواز به سراغ آنها رفتيم، حرفه بتنريزي ساختماني بود. اتفاقي كه در اين شغل رخ ميدهد،بدين صورت است كه در دماي باال، بتن س//اخته شده از بين ميرود و مقاوم//ت الزم در پروژههاي عمراني را ندارد. در واقع به دليل گرماي باال، ناچارند آب زيادي براي نگهداري از بتن مصرف كنند تا بتن از بين نرود. همين مساله هم به گفته يكي از كارفرماها، هزينه بااليي در بردارد و آب زيادي هم در اين موضوع هدر ميرود. اين به جز هزينه خريد آب اس//ت. بر اين اساس براي اينكه بتن از بين نرود، شيفت را تغيير داده و كار را به7 شب تا 7 صبح منتقل كردهاند و اين تغيير شيفت براي كارفرماها هزينهزا بوده است زيرا كار كردن در شب به كارگران خاص خود، با هزينههاي بيشتر نياز دارد. اين يعني كل بتنريزي در پروژههاي عمراني به دليل گرماي خوزستان تبديل به امري با چندين برابر هزينه پيش از گرما شده كه سودي در پي ندارد.

ساختمانسازيهابهطورموقتدرگرما تعطيلميشوند

در برخ//ي ش//غلهاي ديگ//ر و پروژهه//اي ساختمانس//ازي كه نياز به جوش//كاري دارند، عم//ال در روز كار را تعطيل كردهاند، چون بازده كاري آنها بسيار پايين است و نميتوانند حقوق بيهوده به كارگران بدهند. جوشكاري كردن در گرمايباالي05 درجهاهوازدرروزكهامكانپذير نيست و در شب هم آنقدر خطر دارد و ريسكپذير است كه نميتوان براي جوشكاري در شب كارگر ب//ه كار گرفت. به همين دليل تا زماني كه گرما كم//ي فروكش كند، اين ن//وع كارها را تعطيل ميكنند. يكي از ساختمان سازها در گفتوگو با »جهانصنعت«عنوانميكند:حدود02 روزالي يك ماه كار ساختمانسازي را متوقف ميكنند چون هيچ صرفهاي برايشان ندارد. وقتي هرم دما فروكش كرد، دوباره سر كار خود بازميگردند، اما همه اين تعطيل كردنها و بيكاريها هزينههاي مازاد ميخواهد.

فروش/ندگانعمالفقطروزي3 ساعت ميتوانندكاركنند

در مس//ير ش//هر با كاس//بان و فروشندگان و كافهداران نيز صحبت كردي//م. يكي از كافهداران در گفتوگو با »جهان صنعت« ميگويد: به دليل اينكه كار اداري تا س//اعت يك بعدازظهر ش//ده و مردم حداقل تا ظهر س//ر كار هستند و بعدازظهر هم تا س//اعت 9 ش//ب هرم حرارت دما فروكش نميكند، عمال بازه كاري بسياري از فروشندگان جز اغذيهفروش//يها از ساعت 9 تا 12 شب شده. يعني فقط روزي سه ساعت كار. پس از ساعت21 هم امكان كار وجود ندارد، هم مردم زيادي نيمهشب بيرون نميمانند )به هر حال كارمندان كه زودتر به خانهميروند(،هماماكناجازهفعاليتبهمغازهداران را بيش از اين نميدهد. وي تاكيد ميكند: به جز فروشندگانموادغذاييواغذيهفروشانلشگرآبادكه به عنوان تنها قشري كه ميتوانند، معموال تا صبح فعاليتميكنند،هيچصنفديگريعمالكارزيادي نميتواند در اين گرما انجام دهد. فروشندگان مواد غذايي خام هم با فشار كاري و البته فروش پايين مواجهاند چون در طول سه ساعت با ترافيك افراد مواجه ميشوند و نميتوانند به همه آنها به درستي رسيدگي كنند. تصور كنيد روزها پشه ميپرانند و شب در عرض سه ساعت بايد به درخواست همه افراد پاسخگو باشند. اين كافهدار از ضرر و زياني كه دراينگرمابهآنهاواردميشود،عنوانميكند:اجاره ماهيسهميليونتومانيوهزينهكارگرانشانراهم نميتوانند در بياورند چه برسد به سود! در طول روز هم به اميد تعداد اندك مشتري كسب و كارشان به راه است و به هر حال هزينه مصرف برق دارند و در واقع نميتوانند كل روز را تعطيل كنند تا مثال كولر مصرف نشود. با همه اين اوصاف اهواز شهر زنده در شبهاست.مردمميگويندساعتيكبامدادشهر اهواز، همانند ساعت 7 شب تهران است. برخالف اغلبشهرهايكشوركهازساعت9 بهبعدكسي درخيابانهانيست.

ادارات زود تعطي/ل ميش/وند اما همه كولرها را خاموش نميكنند!

يكي از شهروندان اهوازي ميگويد: يكي ديگر از مسايلي كه كمتر به آن توجه ميشود، آنجاست كه استانداريساعتكاريرابه1 بعدازظهركاهشداده اما متاسفانه برخي كارمندان كولر خود را خاموش نميكنند و تا صبح فردا به همان وضعيت ميماند. كاهش س//اعت كاري براي كم كردن مصرف برق هم بوده اما با اين اقدام كه نظارتي روي آن صورت نميگي//رد و حتي به نظافتچيه//اي ادارات هم نميگويندبعدازاتمامكارشدربعدازظهر،كولرهاي واحدهاي روش//ن را خاموش كند، گويا تعطيلي زودهنگام ادارات فايدهاي ندارد. وي تاكيد ميكند: بهطور كلي مصرف برق تاحدودي كاهش يافته اما اگر نظارت در اين حد فشل نباشد و قويتر صورت بگيرد،مصرفبرقبسيارپايينميآيد.

يكي ديگر از نكات تكاندهندهاي كه تعدادي از شهروندان اهوازي به آن استناد كردند، درخصوص مهاجرتموقتخوزستانيهادرتابستانواتفاقاتيكه در اين مدت براي مردان رخ ميدهد، بود.

مردانتنهاواعتياد ميگويد: زماني كه مدارس تعطيل ميشوند، زنان خانهدار به همراه كودكانشان بهطور موقت به شهرهاي تهران، كرج، اصفهان و شيراز كه اقوام و خانوادهاي در آنجا دارند، تا پاييز مهاجرت ميكنند. در اين مدت كار هم بسيار كم است و اما مردان به هر حالناچارنددرشهرهايخوزستانبهخاطركارشان بمانند. اما تنها ميش//وند و در اين وضعيت بدون خانوادهوباكاركم،متاسفانهبسياريازآنهابهاعتياد كشيده ميشوند. به گفته اين شهروند كه خودش هم مدتي در بندرعباس زندگي كرده و اين مساله را در آنجا هم شاهد بوده، اين اتفاق در خوزستان هم رواج دارد و در اين مهاجرت، هم خيانت رخ ميدهد و هم اعتياد و همه اين عوامل باعث فروپاشي برخي زندگيها ميشود. او به »جهانصنعت« ميگويد: آنهايي كه دستشان به دهانشان ميرسد، عموما در مناطق خوش آبوهواي شهرهاي اطراف يك خانه ديگر دارند و براي مهاجرت موقت به آنجا ميروند اما در همين س//ه ماه تابستان برخي مردان به هر خالفيكهپيشازاينگرايشداشتند،بازميگردند و نهايتا ماهي يك بار به خانواده خود سر ميزنند و باقي اين زمان را تنها هستند. از سويي ديگر در اين پروسه مهاجرت موقت، هزينههاي بيشتري هم به مردم تحميل ميشود. راننده تاكسيها نيز از ديگر اقشاري هستند كه در اهواز از وضعيت خود از شروع گرمايبااليخوزستانبسيارناراضيهستند.يكياز آنها به ما ميگويد: مردم در طول روز يا به خيابانها نميآيند و سفرها به حداقل رسيده است يا تاكسي تلفنيوآژانسميگيرندكهراحتتررفتوآمدكنند. بر اين اساس كارشان به شدت افت كرده است. مردم همهزينهبيشتريپرداختميكنندزيراتاكسيهاي معمولي كولر ندارند و تاكسيهاي معمولي خطي بابتكولر،هزينهبيشتريدريافتميكنند.

با همه اين اوصاف، م//ردم در هرم حرارت 53 درجهاي اهواز، تحت فشارند. زندگي مختل نشده، به هر نحوي ادامه دارد اما وضعيت و تامين هزينهها دشوار شده است. گويا پيشاني خوزستان براي هر فصلبايدباچيزيعجينشود.مدتيريزگردوتوفان گردوغبار،مدتيگرمايوحشتناكوكمآبيوبيآبي كه با روزمرگي اين مردم سختكوش و نجيب همزاد شده است. شايد الزم باشد براي هزارمين بار بگوييم بهخوزستانتوجهكنيدپيشازآنكهخاليازسكنه شود، پيش از آنكه مردم فرياد بزنند، پيش از آنكه اتفاقات اسفبارتري رخ دهد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.