ايذه و باغملك در بیآبی

Jahan e-Sanat - - News -

ظرف دو روز گذش//ته اعالم ش//ده در ش//هرهاي ايذه و باغملك آب س//هميهبندي ميش//ود و با تانكر براي مردم آب ميآورند. بر اين اساس مختاري رييس پارك علم و فناوري محيطزيست استان خوزستان و استاد دانشگاه، درخصوص مشكالت شديد آب كه يكي از معضالت اين روزهاي خوزستان در گرماي هواي بيسابقه است، در گفتوگو با »جهانصنعت« عنوان كرد: بهطور كلي بخواهيم عنوان كنيم به جز بهبهان و دزفول و كمي انديمشك به معناي واقعي كلمه در خوزستان آب شرب توسط شركت آب و فاضالب توزيع نميشود. در واقع آبي كه توزيع ميشود، نياز قطعي به دستگاه تصفيه آب دارد. فشار همين آب هم بسيار كم است و در شهرهايي همچ//ون ايذه و باغمل//ك همه اين س//الها آب سهميهبندي ميشده و آب را در تانكره//ا ذخيره ميكردند. در چند روز اخير نيز، وضعيت حادتر از هميشه شده است و كال با تانكر به مردم آبرساني ميكنند.

وقت/يمس/الهايتبديلبه بحران ميش/ود، به فكر حل آن ميافتيم

مختاريبااشارهبهاينكهبزرگترين درياچههاي كشور شامل سد كارون 3 و 4 ب//ا ايذه بي//ن 30 تا 60 كيلومتر فاصله دارند و خيلي راحت ميش//د آب را انتقال داد، ميگويد: اما 20 سال است وضعيت به همين شكل است و اين فاصله كوتاه لولهكشي براي انتقال آب براي مردم اين مناطق انجام نشده اس//ت. وي در رابطه با علت اين همه سهلانگاري در ادامه عنوان ميكند: عادت نداريم در كشور به آيندهنگري و آيندهپژوهي توجه داشته باشيم. به همين دليل مساله را تبديل به مشكل، مش//كل را تبديل به معضل و معضل را تبديل به بحران ميكنيم و وقتي بحران توليد شد، تازه شروع به حل آن ميكنيم. در اين مناطق هم حاال كه اوضاع بحراني شده، مسووالن تازه حساس ميشوند و به اين نتيجه ميرسند كه بايد كاري كنند. به گفته اين اس//تاد دانشگاه، از زماني كه سدكارون 3 راهاندازي شده، قرار بود براي ارتباط روستاهاي دو طرف سد پل بزنند. سه سال پيش اتوبوسي كه افرادي را منتقل ميكرد به اين سد سقوط كرد و چندين نفر كشته شدند و از آن به بعد هم هنوز هيچ اقدامي براي حل اين مشكل صورت نگرفته است. وي تاكيد ميكند: ما در خوزستان در زمينههاي متفاوت بس//يار مورد بيتوجهي و بيمهري هستيم. زماني كه آب كم بود، تانكر خريديم، فشار آب كم بود، پمپ خريديم،كيفيت آب پايين بود، دستگاه تصفيه آب خريديم، در نهايت خود آب شرب باكيفيتتر را خريديم. همين عوامل باعث شده مسووالن تصور كنند خود مردم وظيفه دارند اينگونه با تانكر، آب خود را تامين كنند! افزايشتوليدنفت؛عاملاصليگرمايبيسابقهخوزستان مختاري با ذكر مثالي تصريح ميكند: هزينه انتقال آب به يزد در كوير، از فروش نفت خوزستان تامين ميشود. از سويي ديگر توليد نفت امسال بسيار باال رفته و باعث بروز گرماي بيسابقه و زودهنگامي در خوزستان ايجاد شده است. سالهاست قرار است از سوزاندن گاز همراه با نفت در طرح »آماك« جلوگيري شود، اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده و حرارت هوا باالتر برده است. از آنجا كه محيطزيست اجازه سوختن اين گازها در روز را نميدهد، شبها ش//عله سوزاندن گازها بيشتر ميشود. وي درخصوص وضعيت گرماي اين روزهاي اهواز و ش//رايط مردم عنوان ميكند: اس//تانداري به دليل گرماي بيس//ابقه، ساعت كاري را در اقدامي مناس//ب كاهش داده، اما باعث شده كارهاي اداري مردم بماند. در عين حال كساني كه در بخش خصوصي كار ميكنند، به واسطه گرما كسب و كار خود را تعطيل ميكنند، همانطور كه در توفانهاي ريزگرد تعطيل ميكردند. در واقع در زمستان به دليل ريزگرد و در تابستان به دليل گرما ناچارند تعطيل كنند. با اين وضعيت بخش خصوصي واقع//ا لطمه ميبيند. اين عوامل باعث مهاجرت مردم خوزس//تان ميشود و تغيير تركيب جمعيتي اين استان را به همراه خواهد داشت و مشكالت امنيتي به دليل خالي از س//كنه ش//دن برخي شهرها نيز ايجاد ميشود.

مهاج/رت 200 ه/زار نفر از خوزستان ظرف 5 سال

درپنجسالگذشته002 هزارنفراز خوزستانمهاجرتكردهاندواينمساله، هش//داري جدي براي مسووالن است. بايد كمك كنند امكانات و ثروت آن در خود استان هزينه شود. به عنوان مثال حداقل يك لولهكش//ي 45 كيلومتري آب براي ايذه الزم اس//ت تا اين منطقه مهمتري//ن عنصر حيات و بودن، يعني آب را داشته باشد. زماني كه مسووالن ميتوانند آب را از بهشتآباد به كرمان در خ//ط لول//ه 700 كيلومتري بدون مش//كلي منتقل كنن//د، در جايي كه حداكث//ر يك لوله 45 كيلومتري براي ايذهويكلوله09 كيلومتريتاباغملك نياز است، اين كار انجام نميشود. همين موضوع به مرور زمان موجب نارضايتي، مهاج//رت و ايجاد مش//كالت امنيتي در منطقه ميش//ود. اميدوارم حداقل اين مساله را تا پيش از بحراني شدن دريابند و حل كنند. حفظرطوبتخاك؛راهنجاتخوزستانازخشكسالي الزمبهذكراستدرطول04 سالگذشتهبهطورميانگيندمايخوزستان دو درجه افزايش يافته است. اين به عالوه كم شدن فضاي سبز خوزستان به دليل كمبود منابع آب و متاثر از طرحهاي انتقال آب است. به گفته برخي كارشناسان اين دو درجه اهميت بسيار بااليي دارد و هواي خوزستان زماني كه 50 درجه باشد، با زماني كه 53 درجه باشد بسيار متفاوت است و گرمتر. همچنين سدس//ازيهاي بيرويه ب//دون در نظر گرفتن حقابههاي مناطق پاييندس//ت با رانتهاي سياس//ي و با گرفتن اعتبارات ملي و تضييع حق استانهايي همچون خوزستان، باعث خشكساليهاي زيادي شده است. به عقيده مختاري بزرگترين اتفاق زيست محيطي كه بايد در خوزستان رخ دهد، حفظ رطوبت خاك،حفظ منابع آبي خوزستان و در واقع جلوگيري از انتقال آب در اين استان است. اين امر كمك ميكند شتاب افزايش دما كمتر شود و شرايط زندگي قابل تحملتر باشد. وي چندان اميدوار و خوشبين به تحقق اين امر نيست، اما تصريح ميكند: خوزستان كه حاصلخيزترين جلگه كشور را داراست، با طرحهاي غير كارشناسي در حال تبديل كردن به كويرند. اين همان زنگ خطري است كه به صدا درآمده اما گويا مسووالن نميشنوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.