هشدار وزير درباره افزايش مصرف آنتيبيوتيك در كشور

Jahan e-Sanat - - News - سالمت

ايسنا- وزير بهداشت ضمن هشدار نسبتبهافزايشمصرفآنتيبيوتيكدر كشور آن را زنگ خطري دانست كه نياز به چارهانديشي دارد.

سيدحس//ن هاش//مي در اجالس بينالمللي چالشه//اي نظام مراقبت مقاومت ميكروبي كه در وزارت بهداشت برگزارشد،گفت:آنتيبيوتيكابتدابراي مقابله با عفونت در انسان مصرف ميشد امابعدازآناستفادهازاينفناوريبهحوزه دامپروري نيز تسري پيدا كرد. به همين دليل طبيعي است كه مقاومت نسبت به آن باعث آس//يب به مردم ميشود و تهديدي جهاني اس//ت. امروز مقاومت آنتيبيوتيكي جيب و سالمت مردم را تهديد ميكند. مص//رف آنتيبيوتيك ازس//ال0002 30،2010ا//ت درص//د افزايش يافته اس//ت كه در حال حاضر با رش//د مقاومت نيز همراه شده است. 20 درصد مص//رف آنتيبيوتيكها در مراكز بهداش//تي و درماني است اما 80 درصد آن در خدمات س//رپايي تجويز ميشود كه بيش از 50 درصد اين رقم غيرضرورياست.

اوبابياناينكهدر05 درصدنسخههاي پزشكانآنتيبيوتيكوجودداردادامهداد: تالش كرديم كه تعداد اقالم دارويي در نس//خرااز4/3 به7/2 كاهشدهيم.اما درحالحاضرازميان01 دارويتجويزي در نسخههاي پزشكان حداقل يك قلم مربوطبهآنتيبيوتيكهايوسيعالطيف است. بايد بپذيريم كه شرايط ما در اين زمينهخوبنيستومصرفآنتيبيوتيك رو به افزايش است. بايد قبول كنيم در اين منطق//ه از جهان كه گرفتاريهاي زيادي داريم، در معرض تهديد مقاومت آنتيبيوتيكي هستيم. حدود 40 تا 50 درصدمقاومتنسبتبه01آنتيبيوتيك پرمصرف در كشور وجود دارد. در حوزه دامپروري نيز تنها در 63،2010لا//س هزار تن آنتيبيوتيك مصرف شده است. اگر با همين روند پيش رويم در س//ال 2030 اي//ن رقم به 150 ه//زار تن در دنياميرسد.

وزير بهداش//ت همچني//ن تصريح ك//رد: مص//رف ش//ير نق//ش اول را در حوزه دامپ//روري و در م//ورد مقاومت آنتيبيوتيكايفاميكند.بههميندليل بايد همكاريهاي بينبخشي را افزايش دهي//م. ما به دليل قوانين//ي كه در اين زمينه داريم و همچنين با وجود برخي س//اختارها مانند شوراي عالي سالمت و امني//ت غذايي ميتوانيم در س//طح استانها هماهنگيهاي موثرتري انجام دهيم.تدوينبرنامهمليمقاومتميكروبي اولين قدم در اين راه است اما مهمتر از آن اجراي برنامه است.

وي ضمن اشاره به همكاري وزارت جهاد كش//اورزي، س//ازمان غذا و دارو، دامپزشكيوبيمارستانهايمنتخبدر اين برنامه ملي اظهار كرد: كمك گرفتن از چارچوبهايي كه س//ازمان بهداشت جهان//ي در اين زمينه مش//خص كرده است نيز اهميت زيادي دارد. همچنين انجامپايشبرايمصرفآنتيبيوتيكها، طراحينظاممراقبتمقاومتميكروبيدر انسان، دام و شيالت و همچنين توجه به مصرفمنطقيداروهانيزازجملهمواردي است كه بايد به آنها توجه كرد.

هاشمي نقش بيمهها، سازمانهاي حمايتازمصرفكنندهونهادهاينظارتي رادراينخصوصبسيارمهمتوصيفكرد و گفت: س//ازمان غذا و دارو بايد نظارت گستردهتر و آزمايشگاههاي مجهزتري در اين زمينه داش//ته باشد. عالوه بر آن تاكيدبرتحقيقوتوسعهدرصنعتدارو، توجه به شركتهاي دانشبنيان، بايو و نانوتكنولوژي و همچنين سرمايهگذاري برايدستيابيبهآنتيبيوتيكهايجديد ميتواندجزواهدافبلندمدتدستگاههاي ذينفع در اين حوزه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.