حافظي: با جان مردم در خط 7 مترو بازي نكنيد!

Jahan e-Sanat - - News - خبر

رييس كميسيون سالمت شوراي شهر در مورد معايب خط هفت مترو با استناد به گزارش معاونت حملونقل شهرداري تهران توضيحاتي را ارائه كرد كه اين مساله سبب بروز حواشي شد.

رحمتاهلل حافظي پس از قرائت گزارش معاون حملونقل شهرداري تهران درخصوص وضعيت متروي پايتخت با بيان اينكه مديريت شهري باي//د درخصوص امنيت و تامين امنيت جاني مس//افران در خط هفت تعهد بدهد، گفت: در اصالحيه سال گذشته 3500 ميليارد تومان براي س//يگنالينگ خط يك و دو طلب كرديد، اما حاال شاهد حادثه برخورد قطارها در متروي طرش//ت هس//تيم و جاي سوال است كه منابع را چه كرديد؟ در حادثه متروي طرشت برخي گفتند كه راهبر ATP را قطع كرده اما برخي ميگويند اصال ATP وجود نداشت. گزارشي با عنوان نگاه جامع در خط هفت مترو در تاريخ 21 خرداد سالجاري از سوي معاونت حملونقل تهيه و در اختيار عموم گذاشته شده است كه من بر اساس اين گزارش توضيحاتي را ارائه ميكنم. بر اس//اس اين گزارش پيشرفت تجهيزات 60 درصد بوده اما پيشرفت واقعي تنها هفت درصد بوده است، از منظر مهندسي بايد شاهد پيشرفت37 درصدي ميبوديم اما پيشرفت واقعي تنها 9 درصد است.

وي همچنين با بيان اينكه س//يگنالينگ مهم است اما براساس اين گزارش تنها 55 درصد پيشرفت داشته تصريح كرد: پس امنيت مسافران چه ميشود؟ LPS بايد25 پستباشدكههفتپستفعالدارد.تجهيزات فازاولبايدپيشرفتصددرصديميداشتكهحاال57 درصداست.نصب و راهاندازي نيز بايد به صورت صددرصد انجام ميشد اما تنها 32 درصد است. رييس كميس//يون سالمت شوراي شهر با بيان اينكه خط هفت عميقترين خط متروي تهران است و بر همين اساس بايد هواكشهاي فعال آن زياد باش//د افزود: »براس//اس برنامه بايد 87 درصد هواكشها فعال باشد، اما تنها 14 درصد آنها فعال است و من نميگويم اين خط خطرناكترين است اما وقتي پول نداريد افتتاح نكنيد و مردم را به تونل نفرستيد. وقتي حادثهاي رخ ميدهد، نميگويند در واگن سه هزار مسافر بود يا 500 مسافر. با چنين شرايطي اين خط بهرهبرداري شده و آقايان بايد امنيت خط را تضمين كنند.

در انتهاي صحن علني روز گذشته شوراي شهر تهران ميان رحمتاهلل حافظي و اماني معاون شهردار تهران،هابيل درويشي مديرعامل مترو و يكي از مشاورانش درگيري شديد لفظي درگرفت. پس از آنكه حافظي گزارشي مشروح از ناكارآمدي و عدم امنيت خط 7 مترو در صحن ارائه داد، هنگام خروجش از صحن مش//اور مديرعامل او را خطاب قرار داد و گزارش مورد نظر را كذب و شبنامه خواند. در ادامه اين درگيريها اماني و هابيل درويشي نيز وارد درگيري شده و از عملكرد مترو در خط 7 دفاع كردند و اظهارات حافظي را بدون پايه و اس//اس دانستند. اين در حالي اس//ت كه رحمتاهلل حافظي در صحن علني بارها اعالم كرد كه با جان مردم در خط 7 بازي نكنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.