فحشمیدهندمحبوِبمن!

Jahan e-Sanat - - News - تلخند

اميرحسينميراسماعيلي اينجايي كه من هس//تم همه در حال فحشوتوهينبههمهستندمحبوبمن. اصال فلسفه زندگي انگار براي اين آدمها غذا خوردنوفحشدادناستواگريكروزشان بدون فحش به ش//ب برسد، دنيا برايشان بيمعني ميش//ود... مردم اين سرزمين در توئيتر به دوستشان كه خودكشي كرده و بين زمين و آسمان مانده، فحش ميدهند. سلبريتيها و هنرمندانش به زنها فحش ميدهند. سخنرانانشان يك روز به كساني كه دس//تبند سبز و بنفش داشته باشند و روزي ديگر به زنهايي كه روس//ري سفيد بيندازند فحش ميدهند. فعاالن سياسي اصالحطلبش به هر كسي كه كوچكترين انتقادي به شوراي مركزيشان داشته باشد فحش ميدهند. اصولگرايانش به كسي كه مستقل باشد فحش ميدهند. دلواپسانش به خاطر اينكه انتخابات را واگذار كردهاند به رييسجمهورشانفحشميدهند.تماشاگران فوتبالشان به بازيكن تيمخودشان كهبراي ارتقاي فوتبالش قصد مهاج//رت به اروپا را دارد فحش ميدهند. همان بازيكن فوتبال به تماشاگراني كه در سرما و گرما تشويقش كردندفحشميدهد.مربيانفوتبالشبراي انگيزه دادن به بازيكنانشان در بين دو نيمه به آنها فحش ميدهند. منتقدان سينما به كارگردان پيشكسوتي كه فوتكرده فحش ميدهند.اينستاگرامبازهايشبهطنزنويسها فح//ش ميدهن//د. طنزنويسهاي//ش به همكارانش//ان فحش ميدهند. كال همه فحش ميدهند و انگار هيچ زبانشان جز فحش هيچ كارايي ديگري ندارد. در راه كه ميآي//ي، ذرهاي از معجون فرهنگ و ادب سرزمين ايران را براي اين قوم بياور محبوب م//ن. اصال اي كاش بيايي بروي//م در ايران زندگيكنيم.اينقوميكهميانشانهستم از سيارهاي ديگر آمدهاند انگار...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.