جديدي: شهرداري دستش را از جيب مردم دربياورد

Jahan e-Sanat - - News -

عضوكميسيوننظارتشورايشهرتهرانازغيبتطوالنيمدتقاليباف در شوراي شهر گاليه كرد.

عباس جديدي در تذكر پيش از دستور خود با بيان اينكه دلمان براي قاليباف تنگ ش//ده، گفت: پيش از انتخابات رياس//تجمهوري ش//هردار تهران در جلس//ات علني و غيرعلني حاضر ميش//دند و به س//واالت ما پاس//خ ميدادند اما االن مدتي اس//ت كه در صحن شورا حضور پيدا نكردند و ممكن اس//ت شائباتي ايجاد كنند. درست است ك//ه راي نياورديم ام//ا لزومي ندارد كه در صحن غيبت كنند. دلمان براي ايشان تنگ شده است.

وي همچنين با اشاره به نامه بيجوابش به سازمان امالك شهرداري تصريح كرد: مگر شك و شبههاي وجود دارد كه جواب ما را نميدهيد و روي ما چشم سرخ ميكنيد. »خرج كه از كيسه مهمان بود، حاتم طايي ش//دن آسان بود.« شهرداري براي اداره شهر بايد سياستها را عوض كند و دس//تش در جيب مردم نباش//د و به درآمدهاي پايدار پايبند باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.