قراردادهاي سهساله و پر از ابهام با قرارگاه امام رضا )ع(

Jahan e-Sanat - - News -

عضو شوراي شهر تهران در تذكر پيش از دستور جلسه شورا به ماهيت نامشخص قرارگاه امام رضا)ع( اشاره كرد.

غالمرضا انصاري با اشاره به تذكري كه در تاريخ9 بهمن59 به شهردار تهران داده بود گفت: در آن جلسه به شهردار تذكر داديم كه قرارگاه امام رضا)ع( به كجا وابس//ته است، باالخره NGO يا شركت است؟ در كجا حسابرسي ميشود؟ متاسفانه شهردار تاكنون پاسخي به اين تذكر نداده است. بستن قرارداد سه ساله درازمدت با موسساتي كه منبع تشكيالتي مشخصي ندارند، وجهه حقوقي ندارد و شوراي پنجم بايد به اين مساله ورود كند.

ويدرادامهتصريحكرد:32 مركزبهاراندرمناطقمختلفشهرتهران با مبالغ نامشخص با قراردادهاي سهساله يا درازمدت به قرارگاه امام رضا)ع( واگذار شده است. اين در حالي است كه انعقاد قراردادهاي طوالنيمدت، آن هم در پايان دوره خالف است و بايد به آن رسيدگي شود و از لحاظ حقوقي صحيح نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.