واكنش به اسامي اعالمشده براي شهرداري تهران

Jahan e-Sanat - - News -

عضو منتخب شوراي شهر پنجم به اسامي اعالمي در فضاي مجازي به عنوان شهردار تهران واكنش نشان داد. علي اعطا در توئيتر خود و در واكنش به گزينههاي شهرداري تهران كه هر روز رنگ و بوي ديگري به خود ميگيرد، نوش//ت: »اين حرفها كه فالن گزينه قطعي ش//ده يا بر فالني اجماع شده را جدي نگيريد. بررسيها ادامه دارد؛ گاه با گفتوگوي حضوري و گاه با تحقيق و مشورت.«

منتخبان شوراي شهر پنجم تهران قرار است در جلسه امروز از ميان حدود 30 گزينه شهرداري به پنج گزينه نهايي برسند و از ميان اين پنج گزينه نيز دو نفر را انتخاب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.