اكبر تركان هم به گزينههاي شهرداري تهران اضافه شد

Jahan e-Sanat - - News -

روز گذشته س//ه گزينه شهرداري تهران در جلسهاي با منتخبان ش//وراي ش//هر به بيان ديدگاههاي خود پرداختند. زهرا نژادبهرام با هشتگ گزينههاي شهرداري تهران در كانال تلگرامي خود نوشت: امروز )سهشنبه( در حضور جمعي از منتخبين شورا آقايان تركان، تركنژاد و ابوالفضل موسويبيوكي به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.