15

Jahan e-Sanat - - News -

رويارويي فدرر و نادال آرزوي بيشتر هواداران تنيس جهان است: رسيدن به فينال ويمبلدون و احتماال تكرار نمايش س//ال ؛2008 مسابقهاي كه به اعتقاد بسياري، بزرگترين ديدار تاريخ تنيس است.

اين دو حاال به جايي رس//يدهاند ك//ه اعداد و ارقام را ه//م به بازي گرفتهاند: پرافتخارترين مرد تنيس جهان كيس//ت؟ راجر فدرر با 18 قهرماني در گرنداسلمها. نفر بعدي؟ رافائل نادال با 15 قهرماني گرنداسلم. تنها كسي كهدرتنيسمدرن01 دورهقهرمانيكتورنمنتشده؟ رافائلنادالبا01 قهرمانيدربارسلونا،مونتكارلووروالن گاروس. نفر بعدي؟ راجر فدرر كه 9 بار قهرمان تورنمنت هاله در آلمان شده. اگر فكر ميكنيد با چنين كارنامهاي كه بيشتر به خواب و خيال ميماند، ميتوان سر از كار »فدال« درآورد، اش//تباه ميكنيد. اين دو در س//ني در شيوه بازيشان انقالب كردهاند و بناي تازهاي ساختهاند كه بيشتر ورزشكاران بازنشسته ميشوند. نقطهضعفيكهنقطهقوتشد فدرر 35 س//اله يك عمل جراحي روي زانو داشت و نيمي از فصل گذشته را از دست داد. او فصل جاري را با حضور در هاپمن كاپ آغاز كرد. در استراليا فدرر همان بازيكن اس//تثنايي قبل بود: ديد بينظير، حركات پاي بدون نقص، فورهندهاي عالي و سرويسهايي كه آنقدر جاي خوبي زده ميشوند كه نيازي به قدرت بيش از حد ندارند. اما چيزي كه تغيير كرده بود نقطه ضعف فدرر از ابتداي دوران حرفهاياش بود: بكهند.

او بعدها گفت كه پدرش هم در دوران نوجواني و زماني كه از كنار زمين تمرين او را ميديد، بارها چيزي با اين مضمون گفته بود: »آن بكهند لعنتي را محكم بزن«! و او در اين شش ماه بكهندش را دگرگون كرد. فراموش نكنيد ما در مورد يك جوان تازهكار حرف نميزنيم، بلكه در م//ورد مردي حرف ميزنيم كه بايد از روي بازياش كتاب آموزش تنيس نوشت. مردي كه پت كش، قهرمان 30 س//ال پيش ويمبلدون، ميگويد اين روزها بهترين تنيس عمرش را بازي ميكند.

او بكهندش را از نو ساخت. با اين بكهندهاي جديد ديگر شمشير نادال به زره او كارگر نبود. نادالي كه پيشتر از اول تا آخر مسابقه ضربات قوسدار با چرخش زياد )تاپ اسپين( را روانه بكهند فدرر ميكرد به جاي كسب امتياز، سختتر جواب ميگرفت؛ او چارهاي غير از باخت در اوپن استراليا و مسترز ميامي نداشت.

فدرر با اين س//الح حتي دوس//ت قديمياش استن واورين//كا را هم )كه يك//ي از مخوفترين بكهندهاي تنيس را دارد( در فينال ايندين ولز شكست داد. با آغاز فصل رس، فدرر تصميم گرفت نيرويش را براي ويمبلدون ذخيره كند. او پيشتر گفته بود روي رس نادال پوستم را ميكند. فدرر حاال در حالي وارد ويمبلدون ميشود كه در تورنمنت هاله، ساشا زورف، يكي از آيندهدارترين بازيكنان جهانراتنهادر35 دقيقهبردوبرايشانزدهمينبارروي چمن قهرمان شد. حريف را شكست بده و وقت را تلف نكن مصدوميتهاي تمامنشدني به داستان تكراري نادال در سالهاي گذشته تبديل شده بود. از سالها قبل هم گفته ميشد كه نادال با اين شيوه بازي و فشاري كه به بدنش ميآورد مجبور به بازنشستگي زودهنگام از تنيس خواهد شد. نادال فصل گذشته به دليل مصدوميت مچ دست از اوپن فرانسه كنار كشيد و در ويمبلدون هم حاضر نشد. در ادامه فصل هم فقط سايهاي از او در زمين بود. اما او فصل 2017 تنيس را خوب آغاز كرد هرچند زورش به فدرر نرسيد اما با شروع مسابقات روي زمينهاي خاك رس، پادش//اه رس به ش//يوهاي ديگر در قلمروي خود تاجگذاري كرد.

سالها پيش كه كارلوس مويا، بهترين بازيكن آن زمان تنيس جهان به نوجوان آفتاب سوخته گفت، اميدوارم روزي مثل من ش//وي، احتماال آخرين جوابي كه انتظار داشت اين بود: »ميخواهم از تو هم بهتر شوم.« پسري كه روزگاري فقط براي اينكه برادرزاده ميگل آنخل نادال، بازيكن بارسلونا بود، شناخته ميشد، حاال يكي از برترين ورزشكاران جهان است و عامل تحول او كارلوس مويا.

نادال كه از ابتدا فقط با عمويش توني بهعنوان مربي كار ميكرد از ابتداي اين فصل دوست قديمياش كارلوس مويا را هم به كادر مربيانش اضافه كرد. نتيجه عالي از كار درآم//د. مويا پيش از هر چيز تالش كرد رافائل نادال را كه عادت داش//ت طوالني و سخت تمرين كند، وادار به تمرينهاي كوتاهتر اما هدفمندتر كند.

تغيير ديگر بازي نادال به فورهندهاي او بازميگردد، فورهندهايي كه حاال به مراتب تاثيرگذارتر شدهاند. به بيان ديگر مويا كاري كرده كه نادال بهجاي ايستادن در انتهاي زمين و بيوقفه ضربه زدن به توپ، خيلي زودتر تكليف امتيازها را روشن كند؛ معدل تعداد ضربات در راليهاي نادال و حريفان به مراتب كمتر شده و در نتيجه او خيلي زودتر گيمها را ميبرد و در نتيجه كمتر هم در معرض فرسودگي و مصدوميت قرار ميگيرد. در سن و سال او اين يعني عمر دوباره. كافي است به ياد داشته باشيم كه او در روالن گاروس تنها 35 گيم به حريفان واگذار كرد.

اگر نيمه اول فصل گذشته متعلق به نواك جوكوويچ ب//ود و نيمه دوم متعل//ق به اندي م//اري، فصل جاري )دس//تكم تا به حال( بدون شك به فدرر و نادال تعلق داشته است. حاال يك بار ديگر موقعيت را تصور كنيد: دو نفر از بهترين بازيكنان تنيس جهان در قديميترين و معتبرترين تورنمنت اين رشته در حالي كه پيشرفت قابل مالحظهاي در بازي خود ايجاد كردهاند. ترسنادالازروياروييبافدرردرفينال مرد ش//ماره دو تنيس جهان دوست ندارد در فينال ويمبلدون با تنيسور سوييسي روبهرو شود. رافائل نادال دوشنبهگذشتهدرنخستينديدارشدرتنيسويمبلدون به راحتي توانس//ت جان مليمن را با نتيجه سه بر صفر )شش بر دو و شش بر سه و شش بر يك( شكست دهد و به دور دوم صعود كند. قهرمان دومين گرند اسلم سال )روالن گاروس( پس از بازي گفت: دوست ندارم در فينال با بهترينها بازي كنم، فكر ميكنم به اندازه كافي با هم بازي كرديم. با اين حال امروز به رس//يدن به فينال فكر نميكنم و براي آن برنامهريزي نكردم و بايد ديد شرايط چگونه پيش ميرود.

نادال9 باردرفينالهايگرنداسلمبرابرراجرفدررقرار گرفته كه سه بار، اين اتفاق در ويمبلدون رخ داد. دو بازي نخست با پيروزي تنيسور سوييسي به پايان رسيد اما در فينال سوم نادال پيروز شد و يكي از به ياد ماندنيترين بازيهاي تاريخ اين رقابتها رقم خورد.

نادال درباره نخستين ديدارش در اين بازيها گفت: بازي مثبتي بود و شروع خيلي خوبي داشتم. اكنون در دور دوم حضور دارم كه اين موضوع مهم است. بازيهاي زيادي را در سالهاي اخير با پيروزي پشت سر نگذاشتم. خوشحالم كه توانستم پيروز شوم. در طول هفته كه اينجا حضور داشتم و تمرين ميكردم احساس خوبي داشتم اما در زمين چمن ممكن است هر اتفاقي بيفتد.

فاتح51 گرنداسلمدرپاياناظهاركرد:زمينمسابقات ويمبلدون زميني نيس//ت كه در آن بتوانم خيلي خوب كار كن//م. در اينجا پنج فين//ال را بازي كردم و باتجربه هس//تم اما در زمين چمن نميتوان كامال غالب ش//د و مانند خاك رس نيست. در زمين خاكي ميتوانم از تمام فضاها بهره ببرم. افقي: -1 مهم و درخور توجه- كتابي از تولستوي -2 گوشهنشین شطرنج- براي تعیین برنده صورت ميگیرد- كلهپز -3 واحد شمارش براي كاغذ- همراه پتك در آهنگري- قوم ساكن سریالنكا -4 مركز فرماندهي در ارتش- سال آذري- طرحي براي سنجش هوش -5 حرف گریز- از مواد مترشحه بدن- گیاه سمي با ریشههاي باریك و ضعیف -6 پایبندي به دوستي و تعهد خویش- قسمت باالي مادگي گل- ترس توخالي -7 ناتوان و آشفته حال- فرمانده كشتي دریایي- چاشني همه غذاها -8 محصول قنادي- آنچه به مال و دارایي مربوط ميشود -9 ضربهاي در ورزش بوكس- ضرورت مسابقات شنا- دیوار كوتاه و كوچك -10 الفباي آهنگسازان- بیعانه و پیشبها به لفظ فرنگي- موجود اسطوره یونان -11 كالم پرسشي- پوشاك- از زندانهاي مسعود سعد سلمان شاعر دربار سلسله غزنوي -12 غرش سهمناك درندگان- رشد و رویش- انكاركننده -13 موسسه آمارگیري جهاني- شهر استاني در غرب كشور- تزویر و دورویي -14 روشن و درخشانتر- مقر وزارت دفاع ایاالت متحده آمریكا- دشمن سرسخت -15 شهر سینمایي آمریكا- تفحص پودولسكيبهليگژاپنپيوست مهاجم سابق بايرنمونيخ با يك تيم ژاپني به توافق نهايي رسيد و رسما قرارداد امضا كرد. لوكاس پودولسكي، مهاجم تمامنشدني فوتبال آلمان اين بار تصميم گرفت كه حضور در ليگ ژاپن را تجربه كند. او سابقه بازي كردن در كلن، بايرنمونيخ، اينتر، آرسنال و گاالتاسراي را در كارنامه دارد و اين بار اين مهاجم 32 ساله پيراهن شماره 10 تيم ويسل كوبه ژاپن را برگزيد و رسما با اين تيم قرارداد امضا كرد. باشگاه ويسل كوبه ژاپن در بيانيهاي رسما از جذب پودولسكي خبر داد بدون آنكه از رقم اين انتقال سخن به ميان آورد. پودولسكي 130 بار پيراهن تيم ملي فوتبال آلمان را بر تن كرد. آخرين بازي او ديدار برابر انگليس بود كه توانست با بستن بازوبند كاپيتاني ژرمنها تكگل تيمش را به ثمر برساند.

او تصميم گرفت كه در سالهاي پاياني دوران فوتبال خود حضور در ليگ ژاپن را تجربه كند و به تيم »ويسل كوبه« بپيوندد. اين تيم در ليگ ژاپن در رده يازدهم جدول ردهبندي جاي دارد و اميدوار است كه با آمدن اين مهاجم سرشناس آلماني خود را به ردههاي باالي جدول برساند. پسر »ژرژ وهآ« با پاريسنژرمن 3 ساله بست پسر ستاره سابق ميالن و بهترين بازيكن جهان در سال 1995 با عقد قراردادي س//ه ساله به پاريسنژرمن پيوست. ژرژ وه آ، يكي از بهترين بازيكنان تاريخ باشگاه ميالن به شمار ميآيد كه از سال 1995 تا 2000 براي اين تيم ايتاليايي به ميدان رفت و توانس//ت در 114 بازي 46 گل به ثمر برساند. تيموتي وه آ، پسر 17 ساله ژرژ وه آ با قراردادي سه ساله رس//ما به تيم بزرگساالن پاريس//نژرمن اضافه شد. او از سال 2014 تا االن در تيم دوم پاريس//نژرمن بازي ميكرد تا اينكه بعد از درخشش خود توانست به تيم اول اضافه شود. با وجود اينكه ژرژ وه آ يك بازيكن ليبريايي اس//ت اما پس//ر او تصميم گرفت كه بازي در تيم ملي فوتبال آمريكا را انتخاب كند. دعوتپوتينازبالتربرايشركتدرجامجهانيروسيه رييس سابق فيفا كه از فعاليتهاي فوتبالي محروم شده است اعالم كرد كه از سوي والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه براي شركت در جامجهاني 2018 روسيه دعوت شده است.

س//پ بالتر به دليل فساد مالي، شش سال از فعاليتهاي مربوط به فوتبال محروم شده است. او پيش از اين اعالم كرده بود كه وكاليش به او توصيه كردهاند كه فعال به كشورهاي خارجي سفر نكند. با اين حال بالتراعالمكردهاستكهسالآيندهبهمسابقاتجامجهاني8102 دعوت شده است. او گفت: والديمير پوتين من را دعوت كرده است و من حتما به جامجهاني ميروم. مطمئنا بهعنوان داور از من استفاده نميشود اما هر چيزي ممكن است. بالتر پيش از اين نيز اعالم كرده بود كه در پرونده فساد فيفا كه در آمريكا در حال انجام است، متهم نيست.

بالتر و ميشل پالتيني، رييس سابق يوفا به دليل فساد مالي در سال 2015 محروم شدند. ابتدا محروميت اين دو نفر هشت سال بود و بعد از شكايتها محروميت بالتر به شش سال كاهش يافت. بالتر 81 ساله از سال 1998 تا سال 2015 رياست فيفا را برعهده داشت. بالتر همچنين معتقد است كه تيم ملي روسيه در جامجهاني 2014 دوپينگ نداشته است. او اظهار كرد: در جامجهاني 2014 تستهاي دوپينگ مرتبا گرفته شدند. از تيم روسيه نيز اين تست به عمل آمده است. فكر نميكنم كه كسي از آنها دوپينگ كرده باشد اما بايد صبر كرد. توافقدوناروماباميالنبرايتمديدقرارداد باالخره و بعد از كش و قوسهاي فراوان، قرار اس//ت دوناروما قرارداد خود را با ميالن تمديد كند.

ديروز توافق جان لوئيجي دوناروما با باشگاه ميالن منتشر شد. براساس اين توافق، بند آزادسازي 100 ميليون يورويي در قرارداد اين سنگربان ايتاليايي گنجانده شده كه اگر روسونري قادر به راهيابي به ليگ قهرمانان نباشدبه05 ميليونيوروتقليلپيداخواهدكرد.اسكاياسپورتسگزارش داد كه توافقات مابين دوناروما و باشگاه ميالن انجام شده و تنها امضاي قرارداد با اين گلر جوان باقي مانده است.

در قرارداد جديد دوناروما با ميالن، قرار است اين بازيكن ساالنه شش ميلي//ون يورو حقوق بگيرد و همچني//ن برادر وي آنتونيو نيز با حقوقي ساالنه يك ميليون يورو به عضويت ميالن درخواهد آمد. با اين دستمزد، دوناروما به س//ومين بازيكن پردرآمد سري A بدل خواهد شد اما نبايد فراموش كرد كه او پيشنهاد حقوق 13 ميليون يورويي پاريسنژرمن را رد كرده است.

ج عمودي: -1 نام دیگر تب مالت- جاي امن -2 جهان پس از مرگ- آشكار و علني شدن راز- پایتخت كشور آلباني -3 سلسلهاي كه به وسیله آقا محمدخان تاسیس شد- از ماههاي تقویم سریاني -4 نیمصداي گریه- قدرت بینایي- جایز و شایسته- سال اخترشناسي -5 مخترع الفباي تلگراف مغناطیسي- آرایش ناخن -6 حرف تفس//یر- قس//متي از پا- چین پیش//اني- رودي در اروپا -7 بیم عقوبت دادن- نقص عهد- شماره مجهول -8 میوه نارس- پیشش//ماره- چاش//ني ساالد- نخستین ركن نماز -9 مراس//م ش//ادي و س//رور- نش//ان هر چی//ز- همراه مستغالت -10 نم//اد الغ//ري- مرتع- بس//یار صمیمي- ه//ر یك از بخشهاي قطار -11 دراویش- حركت آب دریا 21-پارسنگترازو-پیشوندنشانهفعلاستمراري-اسب یدك- منقاره كوتاه -13 عبادتگاه راهب- اتاقك فلزي حمل بار -14 صفات جاودانگي پروردگار- ضمیري مفعولي- واحد سنجش وزن -15 نیروي بساوایي- جدا از جمع و گروه د و جوابجدولشماره919 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.