سنگ بزرگ پيشپاي وراتي در راه رسيدن به بارسا

Jahan e-Sanat - - News -

ن//گاه ويژه كارلوس كيروش، س//رمربي تيم ملي فوتبال ايران به بازيكناني كه در ليگهاي اروپايي بازي ميكنند، باعث شده مليپوشان از هيچ تالشي براي بازي در تيمهايي اروپايي غافل نشوند.

كاوه رضايي باوجود همه موفقيتهايي كه همراه با اس//تقالل در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا به دست آورد، هرگز به تيم ملي دعوت نشد و با وجود موقعيت خوب مالي و جايگاهي كه در استقالل داشت، ترجيح داد با رقمي بس//يار كمتر به تيمي معمولي در كشور بلژيك بپيوندد؛ كشوري كه خود جايگاه بااليي در فوتبال اروپا ندارد و ليگ اين كشور در زمره ليگهاي درجه اول اروپا محسوب نميشود.

احس//ان حاجصفي، مليپوش تيم سپاهان با وجود جايگاه خوبي كه در س//پاهان داشت، ترجيح داد به ليگ درجه چندم اروپا رفته و در يك تيم بسيار معمولي از يونان توپ بزند آن هم با شرايط مالي بس//يار ناچيز. رامين رضاييان همه تالش خود را ميكند تا در يك تي//م كمنام و نش//ان و كامال معمولي از لي//گ بلژيك توپ بزند. اين مليپوش حتي حاضر است براي حضور در اين تيم معمولي بلژيك تست هم بدهد.

مهدي طارمي همه تالش خود را ميكند تا از پرس//پوليس جدا شده و به اروپا برود ولو اينكه به يك تيم پايينتر از معمولي در فوتبال اروپا منتقل ش//ود و از اين دس//ت بازيكنان در فوتبال كشورمان كم نداريم و روزبهروز هم بر تعداد آنها اضافه ميشود.

با نگاهي به اسامي مليپوشان كشورمان ميبينيم در حال حاضر تنها تعداد معدودي از مليپوشان در تيمهاي ايراني توپ ميزنند كه البته همانها هم بيتمايل نيستند تا به اروپا منتقل شوند بهخصوص آنهايي كه شرايط سنيشان مناسب اين نقلوانتقاالت باشد.

ت//ب اروپ//ا فوتبال و فوتباليس//تهاي اي//ران را گرفت//ه چرا كه فوتباليس//تهايي كه يا در تيم ملي حضور دارند يا در معرض ديده شدن و دعوت شدن به تيم ملي قرار دارند، اين را ميدانند كه صرف نام »فوتبال اروپا« ضريب اطمينان خاطرشان را براي حضور در تيم كيروش به شدت باال ميبرد.

ش//ايد طالييترين سالهاي فوتبال ايران را در دهه 90 ميالدي شاهد بوديم؛ سالهايي كه نسل طاليي در فوتبال ايران شكل گرفت و س//تارههايي نظير عابدزاده، پاش//ازاده، زرينچه، نادر محمدخاني، ش//اهرودي، ميناوند، اس//تيلي، خاكپور، منصوريان، خداداد عزيزي، علي داي//ي، مهدويكيا، علي كريمي، هاش//ميان، س//امره، رحمان رضايي، كريم باق//ري، مجيد نامجومطلق، س//يروس دينمحمدي، داريوش يزداني، علي موس//وي، فرهاد مجيدي ...و فوتباليستهايي بودن//د كه در همه اين س//الها در تيمهاي باش//گاهي ايران خوش درخشيدند، به تيم ملي رسيدند و بهطور عمده نيز به تيمهاي خوب اروپايي ترانسفر شدند.

در آن سالها بازيكنان زيادي از كشورمان در اروپا حضور داشتند با اين تفاوت كه اغلب اين بازيكنان در تيمهاي معتبر ليگهاي معتبري مثل بوندسليگا، ليگ برتر و سري A حضور داشتند. تيمهايي چون بايرنموني//خ، لوركوزن، افث كلن، هامب//ورگ، هرتابرلين از آلمان، پروجا از ايتاليا و چارلتون از انگلستان پذيراي فوتباليستهاي ايراني بودند. تعدادي از بازيكنان ايراني مثل دايي، هاشميان، رحمان رضايي، مهدويكيا ...و سالهاي سال در تيمهاي اروپايي خود بازي كردند و موفقيتهاي بينالمللي زيادي را به دست آوردند.

گرچه در حال حاضر هم تعداد قابل مالحظهاي از فوتباليستهاي ايراني در ليگهاي اروپا بازي ميكنند اما قطعا ليگ كشورهايي مثل بلژيك، كرواس//ي، اتريش، يونان و حتي روسيه و هلند در مقايسه با تيمهايي كه نسلهاي گذشته در آنها بازي ميكردند در سطح كيفي بسيار پايينتري قرار دارند.

ن//گاه ويژه كارلوس كيروش به ليگهاي اروپايي و التفات خاص وي به بازيكناني كه در هر س//طحي از اروپا بازي ميكنند، بسياري از فوتباليستهاي ايراني را بهخصوص در سال منتهي به جامجهاني تشويق به حضور در يك كشور اروپايي كرده است تا جايگاهشان نزد سرمربي تيم ملي به خطر نيفتد. اين بازيكنان حاضرند با قراردادهاي مالي بسيار پايين )حداقل كمتر از پولي كه در ايران ميگرفتند( در ليگها و تيمهاي نهچندان معتبر بازي كنند تا در س//ال منتهي به جامجهاني از قافله تيم ملي عقب نمانند.

به نظر ميرسد اختالفات زيادي ميان سران بارسلونا و پاريسنژرمن بر سر انتقال ماركو وراتي به نيوكمپ وجود دارد. از ابتداي تابستان اخبار و حواشي زيادي پيرامون احتمال حضور ماركو وراتي، ستاره 24 ساله و ايتاليايي پاريسنژرمن شكل گرفته و اخبار ضدونقيضي در مورد آينده اين بازيكن شنيده شده است. بعد از انتخاب والورده، تحركات تابستاني بارسا آغاز شده و هر روز نامهاي بزرگي براي پيوستن به اين تيم شنيده ميشود اما تا به حال آنها تنها قادر به بازگرداندن جرارد دلوفئو به نيوكمپ بوده و در ديگر موارد ناكام بودهاند. به نوشته نشريه اسپورت، سران بارسا معتقدند اين تيم حداكثر قادر به پرداخت 80 ميليون يورو براي وراتي است اما همتاي آنها در پاريس حداقل رقم اين انتقال را 120 ميليون يورو ميدانند و همين موضوع عامل اصلي اختالف و تعويق در روند مذاكرات براي انتقال وراتي شده است. سران باشگاه پاريسنژرمنبرايراضيكردنوراتيپيشنهادحقوقساالنه21 ميليونيورورانيزبه او دادند اما اين هافبك ايتاليايي تنها عالقهمند به انتقال به بارسلوناست و اين پيشنهاد گزاف را نيز رد كرده است. به هر حال سران تيم پاريسي نيز عالقهاي به فروش وراتي ندارند و بعيد است اين اتفاق حداقل به اين زوديها رخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.