رحمتي از معيني شكايت كرد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مهدي طارمي با وجود اتمام مهلت 14 روزهاش براي ترانسفر شدن به اروپا ديروز به باشگاه پرسپوليس رفت و در جلسه با سرپرست باشگاه، مجددا بر تصميمش براي جدايي از پرسپوليس تاكيد كرد.

او صبح ديروز در دفتر باش//گاه پرس//پوليس حاضر شد تا با علياكبر طاهري، سرپرست باشگاه ديدار كند. در اين جلسه مهاجم مليپوش پرسپوليس از مديرعامل باشگاه خواست با وجود اتمام مهلت تعيينشده با ترانسفر او به اروپا موافقت كنند. اين در حالي است كه مهلت طاهري براي خروج طارمي ديروز به اتمام رسيد.

با اين حال اين بازيكن اصرار به رفتن و جدايي از پرسپوليس دارد؛ موضوعي كه طارمي در جلس//ه خصوصياش با مديرعامل باشگاه بارها تكرار كرد. او اعالم كرده است نميخواهد فرصت حضور در باشگاههاي اروپايي را در فصل منتهي به جامجهاني روسيه از دست بدهد. وي در اين جلسه گفته است فرصت بازي در اروپا را با اين روند از دست ميدهد.

طارمي كه براي گرفتن تخفيف بابت دريافت رضايتنامهاش به باشگاه آمده بود با مخالفت قاطعانه طاهري براي كاهش رقم درخواستي باشگاه نسبت به صدور رضايتنامهاش مواجه شده است. باشگاه به او فرصت كوتاه ديگري داده است تا تنها با پرداخت تعيينشده قبلي بتواند رضايت اين باشگاه را براي خروج از پرسوليس بگيرد. مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس ضمن تاييد خبر اصرار طارمي به رفتن از پرسپوليس به مهر گفت: درباره حضور طارمي در پرسپوليس دو بحث فني و اداري وجود دارد. مسير اداري در حال انجام است تا راهكارهايي توسط باشگاه

دروازهبان تيم فوتبال اس//تقالل از عضو پيشين هياتمديره اين باشگاه ش//كايت كرد. مس//عود معيني، عضو پيشين هياتمديره استقالل چندي پيش در رابطه با عملكرد مهدي رحمتي در استقالل و همچنين پولي كه جدا از قراردادش از اسپانسر باشگاه گرفت، صحبتهايي را مطرح كرده بود. دروازهبان اس//تقالل هم به دليل اظهارات معيني از او به دادسراي فرهنگ و رسانه شكايت كرد.

معين//ي در بخش//ي از اظهارات//ش در رابطه با رحمتي گفت//ه بود: پس از درگذشت منصور پورحيدري و استعفاي شهاب جهانيان، من و حسن زماني ارائه شود. طارمي بايد تصميم نهايي را درباره پيشنهاد باشگاه بگيرد. درباره مسايل فني هم شخص برانكو نظر نهايي را ميدهد و هيچ دخالتي نميشود.

اين در حالي اس//ت كه دو باش//گاه يوناني در مذاكره با مديربرنامههاي مهدي طارمي اعالم كردهاند اين آمادگي را دارند تا پول رضايتنامه مهدي طارمي را پرداخت كنند. او در ديدار صبح ديروز با مديران باشگاه پرسپوليس آنها را در جريان اين موضوع قرار داده و حتي مدعي شده است به زودي راهي يونان خواهد شد. بايد ديد باشگاه پرسپوليس بر موضع قبلي خود مبني بر صدور رضايتنامه طارمي در ازاي دريافت يك ميليون يورو خواهد ايستاد يا نه. گفته ميشود پيشنهاد باشگاه المپياكوس به طارمي جديتر است و احتماال مقصد نهايي اين بازيكن تيم كريم انصاريفرد خواهد بود. در هياتمديره باقي مانده بوديم. حسن زماني انتقاداتي ميكرد كه بجا بود. من هم انتقاد داشتم اما شرايطي بهوجود آوردند كه به آدم اجازه صحبت نميدادند. شرايطي مانند رودررو شدن با بازيكنان به خصوص مهدي رحمتي كه پنج بار با حضور ناموفق درون دروازه و كارهاي عجيب و غريبش كه همه ميدانستند، استقالل را نابود كرد.

وي در خصوص مسايلي كه در رابطه با امضا نشدن چكها توسط او در سال گذشته اتفاق افتاد، اينطور پاسخ داده بود: آن چكها براي مهدي رحمتي و خسرو حيدري بود كه مستقيم با اسپانسر صحبت كرده و قصد داشتند جدا از قرارداد و بندهاي آن052 ميليون پول بگيرند. من چكها را امضا نكردم، اگرچه راههايي پيدا شد تا اين پول پرداخت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.