مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری:

Jahan e-Sanat - - News -

آثار احمد پوری در برنامه 10» ش//ب، 10 نویسنده« نقد و بررسی میشود.

در جدیدتری//ن برنامه گالری آس با عنوان 10» ش//ب، 10 نویسنده« آثار ادیبان ایرانی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و در نخستین شب نیز آثار احمد پوری مترجم و نویسنده با حضور احسان رضایی و رامبد خانلری به میزبانی مهام میقانی در ساعت 18 روز پنجشنبه 15 تیرماه نقد و بررسی میشود.

احمدپوریمترجمونویسنده،32 فروردین2331 درتبریز متولد شد. در سال 1356 برای ادامه تحصیل به اسکاتلند سفر کرد و مدرک لیسانس خود را از دانشگاه عالی اسکاتلند دریافت کرد. او همچنین مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه نیوکاسل انگلستان گرفت و پس از آن در سال 1367 به ایران بازگشت.

»تو را دوست دارم چون نان و نمک« و »دنیا را گشتم بدون تو« سروده ناظم حکمت، »در بندر آبی چشمانت« از نزار قبانی، »مرغ عشق میان دندانهای تو« از فدریکو گارسیالورکا و »گزیده اشعار شل سیلوراستاین«، آثار شاعرانی همچون آنا آخماتوا، پابلو نرودا،یانیسریتسوسوآنسکستون،رمانیازمیخائیلبولگاکف و چند مجموعه داس//تان دیگر، تعدادی از آثاری هستند که با ترجمه احمد پوری از نویسندگان و شاعران سرشناس جهان منتشر شدهاند. نخستین رمان تالیفی او نیز در سال 1387 با عنوان »دو قدم اینور خط« منتشر شد.

حض//ور در این برنامه برای عموم آزاد اس//ت و عالقهمندان میتوانند به گالری »آس« تهران در خیابان شریعتی، باالتر از قیطریه، جنب بانک پارسیان، پالک 1831 مراجه کنند و یا با شماره 22678592 تماس بگیرند.

وزارت ام//ور خارجه از وجود یک ش//بکه پیچیده در کنار برخی سفارتخانهها با ورود به موضوع اخذ ویزا یا دادن نوبت سریعتر در ازای دریافت پول هنگفت خبر داده است و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم از خألهای قانونی ح//رف به میان آورده که دس//تش را برای برخورد با م//وارد »تخلفی« آژانسهای گردش//گری در حوزه اخذ ویزا بس//ته است. در عی//ن حال انجمن صنف//ی دفاتر خدمات مسافراتی اتهامات وارده به آژانسها را در این مورد، رد میکند.

ولی تیم//وری- مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری- به ایسنا گفته است: »ارائه خدمت ویزادرآژانسهایگردشگریغیرقانونینیست، اما در این میان گاهی تخلفهایی رخ میدهد که به دلیل ابهامها و خألهای قانونی، سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری )به عنوان صادرکننده مجوز فعالیت آژانسهای مس//افرتی(، اجازه و اختی//ار دخالت در آن را ندارد.«چندی پیش محمدحس//ن کرمانی، رییسهیاتمدیرهانجمنصنفیدفاترخدمات مسافرتی و هوایی کشور با رد تخلفات مربوط به ویزا که به آژانسهای مس//افرتی به عنوان »دپوکنندگان نوبت مصاحبه در سفارتخانهها« نسبت داده شده است، گفته بود: »صدور ویزا طبق مصوبه دولت و بند »ب« )اجرای تور( یکی از وظایف تعریفشده دفاتر خدمات مسافرتی اس//ت. در واقع آژانسها طبق وظیفه قانونی خود خدمات مربوط به ویزا را ارائه میدهند و منطقی و قانونی نیست گناه یک نفر به پای همه نوشته شود.«

ح//اال تیموری نیز با تایی//د این اظهارات، توضیح داده اس//ت: »طبق مصوبه دولت، در سفرهای خارجی و ورودی، ارائه خدمات ویزا در قالب بس//ته سفر باید در نظر گرفته شود. در اصل آژانس نباید فقط ویزا صادر کند بلکه طبق تعریف باید دیگر خدمات سفر را همراه وی//زا ارائه دهد اما چون این موضوع در قانون، شفاف نشده، نمیتوان این اقدام را غیرقانونی دانس//ت. در اصل اساس کار اینگونه تعریف شده است.«

او بر خأل قانونی در این زمینه اشاره کرده و گفته: »مشکل ما تخلفاتی است که هنگام ارائ//ه خدمت ویزا اتفاق میافتد وگرنه که در بن//د »ب«، دریافت روادی//د، تنظیم برنامه و ارائه خدمات سفر، جزو وظایف و تکالیف دفاتر خدمات مسافرتی است. بنابراین درحال حاضر و طبق این تعریف، آژانسهای گردشگری با ارائه خدمت ویزا کار غیرقانونی انجام نمیدهند و از این کار هم منع نشدهاند و در وظایفشان به عنوان بخشی از خدمات سفر تعریف شده است. از طرف دیگر سازمان میراث فرهنگی وگردشگری به واسطه همین نگاه کلی و خأل قانونی که در تعاریف وج//ود دارد، نمیتواند دخالتی در خصوص تخلفات ویزا داشته باشد. ضمن آنکه در حال حاضر دستگاههای دیگر مدعی ای//ن کار هس//تند و در این خصوص وظیفه دارند.«

مدی//رکل نظارت و ارزیابی گردش//گری در ادامه مش//کالت مصوبه مربوط به س//ال 80 را کاف//ی ندانس//ته و گفته اس//ت این مش//کلی نیس//ت که با یک بخشنامه حل شود: »در اصالحیه آییننامه دفاتر خدمات مس//افرتی که مصوب س//ال 1380 است، وظایف آژانسهای گردش//گری به تفکیک مش//خص ش//ده تا آن ابهامات نیز برطرف شود مثال وظیفه آژانس گردشگری، تهیه و طراحی بسته سفر، بازاریابی، فروش و اجرا تعریف شده و دیگر مثل گذشته به وظایف، تکتک اشاره نشده است. مصوبه مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی که در سال 80 ارائه شده، مشکالتی دارد که نمیتوان با بخشنامه آنها را به ویژه در حوزه ویزا حل کرد. بنابراین اصالحیه آن تنظیم ش//ده است تا خألهای موجود تا حد امکان پر شود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.