سازمان پزشکیقانونی در پرونده کیارستمی اظهارنظرنمیکند

Jahan e-Sanat - - News -

مردم خطه مازندران افسانههایی را روایت میکنند که هر ک//دام از آنها بهنحوی با کوه دماوند پیون//د دارد. در مراس//م »برفچال« مرده//ا برای جمعآوری برف به دامنه دماوند میروند تا زنان یک روز کامل در روستا زنانه حکومت کنند. همچنین هر سال »روز ملی دماوند« همراه با جشن تیرگان در شهر رینه برگزارمیشود.درجنگلالیمستان)درنزدیکی شهرستان آمل( نیز منطقهای به نام »نقش پای رس//تم« وجود دارد. نرسیده به قله، جای دو شهابسنگبزرگدیدهمیشودکهحفرههایی به عمق 10 متر ایجاد کردهاند. بومیان منطقه افسانهای درباره این چالهها دارند و معتقدند این گودالها جای پای رستم است که در این منطقه زانو زده و از آب دریا نوشیده است.

کوه دماوند س//ال 1387 در فهرست آثار مل//ی قرار گرفت و 13 تیرم//اه بهعنوان »روز ملی دماوند« ثبت شد تا ضرورت حفاظت از این زیستگاه برای همه روشن شود. در برخی نقاط کشور، با فرارسیدن این روز، برای دماوند جشن گرفته میش//ود.علی رمضانی، محقق و پژوهش//گر تاریخ و فرهنگ مازندران درباره پیوند افسانههای مردم این منطقه با دماوند، به ایس//نا گفت: »کوه دماوند از ش//رقیترین شهر استان مازندران »بهشهر« دیده میشود. مردم هر روز صبح که از خواب بیدار میشوند دماون//د را میبینند و به عبارتی با آن زندگی میکنن//د. این موضوع از نظر بصری، اهمیت زیادی دارد. روشن است که ما در فرهنگمان درباره هر چیزی که میبینیم، نظر میدهیم، درباره آن شعر میگوییم یا به بخشی از آداب و رسوم ما وارد میشود«او به پرسش دیگری مبنی بر اینکه رستم برای گذر از خوان هفتم با دیو سپید در کوه البرز میجنگد، آیا میتوان استنباط کرد که منظور از البرز کوه در شاهنامه، همان کوه دماوند است، گفت: »دماوند جزیی از البرز است. در مناطق شمالی، کوههای اطراف دماوند به اسم »ِچ ِکل« و به معنی کوه سنگی مش//هورند که مردم هزارجریب به آن جریب میگویند. هزار جریب نیز یک کلمه پهلوی و به معنی هزاران کوه »در و جر« اس//ت. »در« به معنای کوهستان و »جر« به معنای دشت است. کلمه هزار داللت بر کثرت و زیادی دارد. البرز هم به معنی رشتهکوههای زیاد است که دماوند جزیی از آن محس//وب میشود، پس اول البرز و بعد دماوند بوده اس//ت. نام دماوند از قرنهای دوم و سوم در منابع آمده و پیش از این به آن اشاره نشده است.«این پژوهشگر بیان کرد: »دماوند بعد از ش//اهنامه فردوسی به یک نماد فرهنگی تبدیل ش//د. حتما مهم نیستکهنمادفرهنگیماسابقهتاریخیزیادی داشته باشد. شعری که ملکالشعرای بهار برای دماوند با عنوان »ای دیو س//پید پای در بند« سروده است نیز نماد فرهنگی دماوند را برای ما پررنگتر کرده است. در حال حاضر عالوه بر اینکه دماوند میراث طبیعی کشور ماست، میراث معنوی ما نیز محسوب میشود.«این محقق و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ مازندران همچنین به این پرسش که با گسترده شدن فضای شهری و تمایل مردم به داشتن آپارتمان در مناطق شمالی و نزدیک به دریا، ساخت و سازهای بسیاری در این منطقه انجام شده، تا جایی که حریم بصری دماوند برای بس//یاری از مردم این منطقه مخدوش شده است، این ساختوس//ازها و مخدوش شدن دید بصری مردم تا چه اندازه میتواند موجب فراموش//ی داس//تانهای افس//انهای و قطع ارتباط مردم با دماوند ش//ود گفت: »وقتی این دید بصری مخدوش شود، قطعا ارتباط مردم با دماوند نیز دچارمشکلمیشود.پسبایدحتماجلویاین اتفاقگرفتهشود.البتهمدتیبهادارههایاستان مازندران بخشنامه کردند که در سربرگها، از نماد قله دماوند اس//تفاده شود تا این نماد در ذهن مردم ثبت ش//ود و مردم هم پذیرفتهاند که دماوند نماد فرهنگی آنهاست.«

مدیرکلامورکمیسیونهای پزش//کیقانونی گفت: با توجه به ع//دم انجام کالبدش//کافی، علت فوت برای پزشکیقانونی مشخصنبود.

دکتر احمد شجاعی رئیس پزشکیقانونیدرنشستخبری با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده کیارس//تمی گفت: نس//بت به هیچ پروندهای اظهارنظرهای غیرقانونی را قبول نداریم. این سازمان متولی قصور و تعیین آن در رابطه با فوتهاست و با توجه به اینکه پزشکیقانونی هیچ معاینهای روی جسد این هنرمند نداشته است، نمیتواند اظهارنظری داشته باشد.

مدیر کل امور کمیسیونهای پزشکیقانونی هم از ارائه شکایت خانواده کیارس//تمی به دادسرای تهران خبر داد و گفت: پس از این شکایت پرونده به پزشکیقانونی ارجاع داده شد و سه بار تیم کارشناس//ی روی پرونده بررسی انجام داد و نتیجه را به دادسرا اعالم کرد اما با توجه به عدم انجام کالبدشکافی، علت فوت برای پزشکیقانونی مشخص نبود.

سلطانی اضافه کرد: با توجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشد باید پرونده بالینی از فرانس//ه ارجاع داده میشد که این امر رخ نداد. آن چیزی که به نظام پزشکی ارجاع شده طبق توضیحات پزشک معالج بوده که ما این توضیحات را به عنوان پرونده قبول نداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.