رفع اثر نکنند، شکایت میکنیم

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان از شناس//ایی و پیگیری عامالن نقاش//ی روی دیوارهای بافت تاریخی اصفهان خبر داد.

فری//دون الهیاری گف//ت: یگان حفاظت می//راث فرهنگی اصفه//ان پس از اطالع از موضوع ب//ه محل اعزام و پیگیری را آغاز کرده است.

او ادام//ه داد: اثر حاشیهس//از روی دی//وار خانهای در محله سنگتراشان بازدید شده، هر چند این خانه واجد ارزش نبوده اما این محله جزو بافت تاریخی شهر اصفهان است و به عامالن این اتفاق تذکر داده شد.

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان درباره پیگیری پاک کردن این آثار نیز گفت: اداره کل میراث فرهنگی به عامالن این تذکر را داده که به سرعت اثر را پاک کنند در غیر این صورت از آنها شکایت خواهد شد.

روز گذش//ته انتشار تصاویری از نقاشی کردن چند دیوار با دست در بافت تاریخی اصفهان جنجالبرانگیز شد و بسیاری از اهالی شهر اصفهان به آن معترض شدند.

همچنین مسووالن میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان نیز اقدامات الزم برای جلوگیری و رفع این اتفاق را انجام دادهاند. اهالی شهر اصفهان نیز با اعتراض به این اقدام درخواست پاک کردن و جلوگیری از ادامه این کار را داشتند. گفتنی است تعرض به بناها، بافت تاریخی و اموال عمومی نوعی از وندالیسم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.